PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Šis pranešimas skirtas fizinių asmenų (duomenų subjektų) informavimui apie jų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu. Juridinių asmenų atveju šio privatumo pranešimo nuostatos taikomos tiek, kiek tai susiję su juridinio asmens darbuotojų ar kitų atstovų asmens duomenų tvarkymu.

Kooperatinė bendrovė Lietuvos centrinė kredito unija ir kredito unijos LKU grupės narės, įgyvendindamos asmens duomenų tvarkymo skaidrumo ir sąžiningumo principą bei vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 straipsniu, teikia Jums informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi el. paštu, telefonu, žinutėmis mobiliojoje programėlėje, el. bankininkystės paskyroje teikiant bendrų duomenų valdytojų ir partnerių (partnerių sąrašą galite rasti: https://lku.lt/musu-partneriai/) paslaugų pasiūlymus, naujienas, sveikinimus, kvietimus dalyvauti apklausose, žaidimuose, loterijose, akcijose ir panašiuose renginiuose. Tiesioginės rinkodaros partneriai gali keistis, tačiau aktualų partnerių sąrašą visada galite rasti interneto svetainėje: (https://lku.lt/musu-partneriai/).

Atsižvelgiant į Jūsų duotą sutikimą, Jums galime teikti bendro pobūdžio pasiūlymus ir informaciją (naujienlaiškius ir pan.), arba individualizuotus, Jums pritaikytus pasiūlymus ir informaciją, parengtus atsižvelgiant į Jūsų pateiktus asmens duomenis bei naudojimąsi Duomenų valdytojų ir partnerių paslaugomis.

1. Duomenų valdytojas.

Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomų asmens duomenų bendri valdytojai yra kooperatinė bendrovė Lietuvos centrinė kredito unija, juridinio asmens kodas 110086034, Savanorių pr. 363B-201, LT-51480 Kaunas, tel. +370 37 200584, el. p. [email protected], ir kredito unija (kredito unijų sąrašą su rekvizitais galite rasti: https://lku.lt/kredito-unijos/), į kurią kreipėtės arba kurios paslaugomis naudojatės ar esate nariu (toliau kartu vadinama Duomenų valdytojai).

2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai.

Su LCKU duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu [email protected], paskambinę telefonu +370 37 200584, paštu adresu Savanorių pr. 363B-201, Kaunas LT-51480.

3. Duomenų tvarkymo tikslai ir duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai.

Duomenų valdytojai Jūsų asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu. Asmens duomenys tvarkomi remiantis Jūsų laisvanorišku sutikimu ir vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktu bei Elektroninių ryšių įstatymo 81 straipsnio 1 dalimi. Duotą sutikimą galite bet kada atšaukti gautoje žinutėje nurodytu būdu arba kreipiantis šiame pranešime nustatyta tvarka. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio iki atšaukimo atliktam asmens duomenų tvarkymui.

Jūs neprivalote sutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, tačiau Jums sutikus, asmens duomenis tvarkyti privalėsime, nes kitu atveju negalėtume teikti Jums tiesioginės rinkodaros pasiūlymų.

Prireikus, Duomenų valdytojai gali tvarkyti asmens duomenis Duomenų valdytojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos tikslu, remiantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktu siekiant Duomenų valdytojų teisėto intereso pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

4. Tvarkomi duomenys.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono ryšio numeris), kiti Jūsų mums pateikti duomenys; duomenys, susiję su naudojimusi LCKU, unijos, partnerių paslaugomis, el. bankininkystės paskyros ID, duomenų subjekto naudojamo įrenginio duomenys, informacija apie duotą sutikimą, jo atšaukimą (sutikimo davimo / atšaukimo data, laikas), IP adresas, kiti atskaitomybės principui įgyvendinti būtini duomenys.

Duomenų valdytojų interesų apsaugos tikslu gali būti tvarkomi visi prieš tai nurodyti duomenys.

5. Duomenų kilmė.

Duomenų valdytojai tvarko asmens duomenis, kuriuos gavo iš Jūsų tiesiogiai (kuriuos Jūs pateikėte tiesiogiai arba kurie buvo sugeneruoti Jums naudojantis Duomenų valdytojų ir / arba partnerių paslaugomis). Tvarkant juridinio asmens darbuotojų ar kitų atstovų asmens duomenis, šie duomenys gali būti gaunami iš šio juridinio asmens.

6. Duomenų gavėjai.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi Europos Sąjungos teritorijoje.

Jūsų asmens duomenis Duomenų valdytojai gali teikti valstybės institucijoms ar įstaigoms, kurioms asmens duomenis teikti įpareigoja teisės aktai, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms.

Be to, Jūsų asmens duomenis Duomenų valdytojai gali teikti paslaugų teikėjams, teikiantiems reklamos, tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo, interneto svetainės prieglobos, administravimo, tobulinimo, priežiūros, informacinių technologijų infrastruktūros, programinės įrangos ir jų priežiūros ir administravimo, auditorių, teisines, konsultavimo, duomenų apsaugos pareigūno bei kitas paslaugas. Esant poreikiui gali būti pasitelkti ir kiti duomenų tvarkytojai. 

7. Duomenų saugojimo laikotarpis.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi, kol būsite kredito unijos nariu, naudositės Duomenų valdytojų ar partnerių paslaugomis arba kol atšauksite duotą sutikimą. Jums atšaukus sutikimą, sutikimo turinys, davimo / atšaukimo data, laikas, IP adresas, kiti su sutikimu susiję duomenys bus saugomi 2 metus pasibaigus asmens duomenų tvarkymui.

8. Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimas.

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises, kurias Duomenų valdytojai įgyvendins Reglamento (ES) 2016/679 bei taikomų kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir apimtimi:

1) teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą ir susipažinti su esminėmis bendrų duomenų valdytojų susitarimo nuostatomis;

2) teisę susipažinti su savo duomenimis ir gauti jų kopiją;

3) teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

4) teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

5) teisę apriboti duomenų tvarkymą;

6) teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą;

7) teisę bet kuriuo metu nesutikti su duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su vykdoma tiesiogine rinkodara.

Prašymus dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo, taip pat kitus skundus / pranešimus / prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo Jūs galite pateikti LCKU duomenų apsaugos pareigūnui kreipiantis aukščiau nurodytais kontaktais arba kreipiantis į Jus aptarnaujančią kredito uniją. Atkreipiame dėmesį, kad įstatymų nustatytais atvejais Jūsų teisių įgyvendinimas gali būti apribotas.

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Jūsų tapatybę gyvai (pateikiant asmens dokumentą), arba elektroninių ryšių priemonėmis (pvz.: pasirašius prašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu).

Atsakymą į Jūsų prašymą pateiksime per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais prašymo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas iki 60 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos Jus apie tai informuojant.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiasi Jūsų atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jei Jūsų netenkina atsakymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar manote, kad asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant asmens duomenų ir (ar) privatumo apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios kontaktus rasite čia: https://vdai.lrv.lt/. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su LCKU arba savo kredito unija, kad kartu galėtume rasti tinkamiausią sprendimą.