Atviras kreditų fondas 3 (AKF3)

Skatinamoji finansinė priemonė „Atviras kreditų fondas 3“ (AKF3) yra skirta sudaryti palankesnes sąlygas įmonėms gauti finansavimą verslo projektams įgyvendinti žemesnėmis nei rinkos kainomis, kuomet siekiama pradėti naują veiklą, palaikyti ir stiprinti esamą verslą ar įgyvendinti jo plėtrą.

Kreditai teikiami įvairaus dydžio įmonėms ir verslininkams.

Maksimalus kredito dydis neribojamas. AKF3 lėšų dalis viename kredite negali būti didesnė nei 75 proc. ir negali viršyti 750 tūkst. Eur.

Kredito unijos nuosavų lėšų dalis sudarys ne mažiau nei 25 proc. visos kredito sumos.

Didžiausios galimos palūkanos – 3 mėn. EURIBOR + iki 3 proc. marža.

 • Kreditas ir finansinė nuoma (lizingas) – iki 120 mėn.
 • Finansavimas kredito linijos forma – 36 mėn.

Kreditai skirti įmonės investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su įmonės naujos veiklos pradėjimu arba jau egzistuojančios veiklos stiprinimu, plėtra.

Investicijoms skirtais kreditais laikomi tokie kreditai, kai jo dalis, skirta investicijoms finansuoti, sudaro ne mažiau nei 51 proc. visos kredito sumos, o likusi kredito dalis gali būti skirta apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti. Visais kitais atvejais vertinama, kad visas kreditas yra skirtas apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti.

Svarbu! AKF3 kredito lėšos negali būti naudojamos:

– Kredito gavėjo ar kito ekonominę veiklą vykdančio subjekto esamiems finansiniams įsipareigojimams finansuoti ar jam restruktūrizuoti.

– Kredito lėšos negali būti skirtos dividendams išsimokėti, kapitalui mažinti išmokant lėšas kredito gavėjo dalyviams, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams atlikti iš kapitalo kredito gavėjo dalyviams ir (ar) fiziniams ir juridiniams asmenims, taip pat negali būti skirtos kreditams grąžinti arba suteikti kredito gavėjo dalyviams ar su jais susijusiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

– Kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų refinansavimui.

– Nekilnojamojo turto plėtrai, t. y. nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti, ir (ar) investicijoms į nekilnojamojo turto būklės pagerinimą, siekiant jį parduoti, nuomoti ar kitu būdu perleisti kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, o ne naudoti savo (tarp jų ir savo patronuojamųjų įmonių, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 3 straipsnio 8 dalyje, arba kitų patronuojančiosios įmonės, kaip ji apibrėžta Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 3 straipsnio 9 dalyje, patronuojamųjų įmonių) veikloje.

– Gyvenamosios paskirties nekilnojamajam turtui pirkti ir (ar) statyti, ir (ar) investicijoms į gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto – pastato (statinio) esminį pagerinimą, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje.

– Krovininėms transporto priemonėms, kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, įsigyti.

– Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse išvardytais atvejais.

Dėl kredito kreipkitės į arčiausiai Jūsų esančią ir programoje dalyvaujančią LKU grupės kredito uniją.


Portfelinės garantijos 3 (PG3)

Priemonė „Portfelinės garantijos 3“ palengvina finansavimo gavimą smulkiajam ir vidutiniam verslui, kai šis susiduria su finansų įstaigai nepatrauklių ar nepakankamų užtikrinimo priemonių problema.

Paskolos teikiamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (SVV), kurie veikia Lietuvos Respublikoje.

Portfelinė garantija garantuoja 80 proc. paskolos sumos.

Didžiausia galima garantuojamo portfeline garantija finansavimo suma – 1 875 000 Eur, arba:

 • įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur,
 • įmonių užsiimančių pirmine žemės ūkio produktų gamyba atveju – 234 375 Eur,
 • įmonių užsiimančių žuvininkystės ir akvakultūrų veikla atveju – 281 250 Eur.
 • Investicinės paskolos ir finansinė nuoma (lizingas) – 120 mėn.
 • Apyvartinės paskolos – 60 mėn.
 • Finansavimas kredito linijos forma – 36 mėn.

Paskoloms, kurios skirtos SVV subjekto investicijoms ir (ar) apyvartinėms lėšoms finansuoti.

Paskola gali būti panaudojama: paskolos gavėjo darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusioms išlaidoms, mokesčiams, kurie susiję su finansuojamu projektu, einamosioms veiklos išlaidoms, mokėjimams už prekes ir paslaugas atlikti ar apmokėjimui pagal akredityvą (atsiskaitymus paskolos lėšomis galima vykdyti tik mokėjimo pavedimais); sutarties įvykdymo, pasiūlymo galiojimo ar avanso grąžinimo, mokėjimo garantijoms išleisti ir pagal jas prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti.

Dėl kredito kreipkitės į arčiausiai Jūsų esančią ir programoje dalyvaujančią LKU grupės kredito uniją.


Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) garantijų priemonė

Garantijas teikia Europos investicijų fondas (EIF). EaSI garantijų priemonė yra skirta mikrofinansavimui ir socialiniam verslumui skatinti.

Svarbiausi EaSI garantijų priemonės tikslai:

 • Supaprastinti galimybes gauti finansavimą, kai įmonė neturi pakankamo užstato.
 • Padėti smulkioms įmonėms plėtoti savo verslą.
 • Didinti finansavimo prieinamumą pažeidžiamoms grupėms, norinčioms pradėti ar plėtoti savo verslą.

Didžiausia galima kredito suma – iki 25 000 Eur.

Grąžinimo terminas – nuo 3 iki 60 mėn.

Kreditai išduodami iki 2025 m. gruodžio 31 d.

 • Įmonė, registruota ir veiklą vykdanti Lietuvoje.
 • Įmonė, kurios darbuotojų skaičius neviršija 9 asmenų.
 • Įmonė, kurios metinė apyvarta arba balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. Eur.
 • Įmonė, neveikianti draudžiamoje veiklos srityje.
 • Įmonei, kuriai nėra iškelta bankroto byla.
 • Nėra taikomas garantijos mokestis.
 • Kreditui taikoma sumažinta palūkanų norma.
 • Kreditui taikoma užtikrinimo priemonė – laidavimas.

Lengvatinis kreditas pagal šią skatinamąją finansinę priemonę yra suteikiamas apyvartiniam kapitalui ar verslo vykdymui reikalingoms investicijoms.

Dėl kredito kreipkitės į arčiausiai Jūsų esančią ir programoje dalyvaujančią LKU grupės kredito uniją.


Finansavimui teikiama Europos Sąjungos parama pagal garantijų priemonę, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1296/2013, kuriuo nustatoma Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI), ir iš Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), įsteigto pagal Investicijų planą Europai. ESIF tikslas – padėti remti pelningų investicijų finansavimą ir įgyvendinimą Europos Sąjungoje, taip pat užtikrinti daugiau galimybių gauti finansavimą. Daugiau informacijos apie ESIF rasite Europos Komisijos interneto svetainėje ir socialiniame tinkle „Twitter“ (#investEU).