Narystė unijoje

Kredito unija – kooperatinė bendrovė, kurios nariai kartu yra ir jos savininkai. Artimai pažįstame savo klientus, gerai žinome jų poreikius, todėl esame ne tik pagrindines finansines paslaugas teikianti institucija, bet ir plati bendruomenė. 

LKU kredito unijų grupė vienija 45 kredito unijas ir turi daugiau negu 100 klientų aptarnavimo vietų visoje Lietuvoje, todėl lengvai rasite arčiausiai Jūsų esančią kredito uniją, kurios nariu galėsite tapti.

Kodėl verta tapti LKU grupės kredito unijos nariu?

1. Visas svarbiausias finansines paslaugas atrasite vienoje vietoje:

 • Mokėjimo sąskaita
 • Kreditai verslui
 • Mokėjimo kortelė „Mastercard Business“
 • LKU mobilioji programėlė
 • El. bankininkystė „i-Unija“
 • Mokėjimo kortelių skaitytuvai
 • Indėliai
 • Įmokos ir mokesčiai
 • Grynųjų pinigų operacijos

2. Kredito unijos veikia tik savo ir kaimyninėse savivaldybėse, o uždirbtas pelnas lieka toje bendruomenėje.

3. Finansinės paslaugos patraukliomis sąlygomis atviros smulkiesiems ir vidutiniams verslams.

Kas gali tapti LKU grupės kredito unijos nariu?

Kredito unijos asocijuotais nariais gali būti visi Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos savivaldybės, kurioje įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje ir kitų kredito unijos įstatuose nurodytų savivaldybių, kurios ribojasi su šia savivaldybe, teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys.

Kaip galima tapti LKU grupės kredito unijos nariu?

Atvykus į kredito uniją

Atvykus į kredito uniją ar unijos nutolusią kasą. Jums reikės turėti:

 • Galiojantį LR asmens tapatybės dokumentą ir / ar leidimą gyventi Lietuvoje.
 • Valdymo organų sprendimą įstoti į uniją ir įsigyti pajų.
 • Aktualų (ne senesnį nei 3 mėn.) išplėstinį išrašą iš Juridinių asmenų registro (ar prieigos raktą prie JAR elektroninio sertifikuoto išrašo) aktualų išrašą iš VĮ Registrų centro juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) ir aktualų duomenų apie juridinio asmens naudos gavėjus išrašą (JANGIS).
 • Įstatus.

LKU grupės kredito unijų kontaktus rasite čia.

1. Atsakingas kredito unijos darbuotojas Jus supažindins su narystės sąlygomis ir kriterijais bei pateiks užpildyti ir pasirašyti reikalingas dokumentų formas, įskaitant:

 • Prašymą tapti unijos nariu
 • „Pažink savo klientą“ anketą

2. Nustatoma juridinio asmens tapatybė remiantis Kredito unijai priimtinais dokumentais.

3. Įsigyjamas pagrindinis pajus ir sumokamas stojamasis mokestis, jeigu toks yra taikomas.

Visų LKU grupės kredito unijų narystės įkainius rasite čia.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kviečiame pasinaudoti interaktyviuoju LKU kredito unijų grupės žemėlapiu, kurio dėka galėsite pamatyti Jums tinkamas kredito unijas, čia.

Svarbu! Interaktyviame kredito unijų žemėlapyje pateikiamos tik pagrindinės kredito unijų buveinės. Norėdami sužinoti, kuris kredito unijos padalinys yra įsikūręs arčiausiai Jūsų, pasirinkę kredito uniją spauskite „Tapkite nariu“.

Pagrindinis pajus – kredito unijos nario įsigytas pajaus vardinis dokumentas, kuriuo asocijuotam nariui suteikiamos Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme nustatytos teisės, išskyrus asocijuoto nario neturtines teises, apribotas pagal šį įstatymą (asocijuotam nariui nesuteikiama teisė balsuoti, būti išrinktam į kredito unijos valdymo ir priežiūros organus, komisijas, komitetus ir tarnybas ir kt.). Įsigiję pagrindinį pajų kredito unijoje tampate tos kredito unijos nariu. Pajinis įnašas kredito unijoje – ne mažiau nei 30 Eur.

Stojamasis mokestis yra kredito unijos nustatytas vienkartinis mokestis, skirtas padengti Jūsų stojimo į uniją administracines išlaidas.

Asmeniui pateikus prašymą priimti į kredito unijos narius, anketą „Pažink savo klientą“ ir kitus dokumentus bei apmokėjus pagrindinį pajų ir stojamąjį mokestį (tokiam esant)kredito unija juos įvertina ir priima sprendimą dėl asmens tapimo kredito unijos nariu. Priėmus neigiamą sprendimą, t. y. asmeniui netapus kredito unijos nariu, asmens avansu sumokėti pinigai už pagrindinį pajų ir stojamąjį mokestį yra grąžinami asmeniui atgal į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Asmeniui tapus kredito unijos nariu, jo įnašas už pagrindinį pajų gali būti grąžinamas tik narystei unijoje pasibaigus. Unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pajų, jį proporcingai sumažina, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė unijoje pasibaigė, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytą unijos nuostolių ir privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo bendrą sumą, jei bendra suma yra nuostoliai.

Unija su asmeniu atsiskaito išmokėdama jam priklausantį pajų tik po to, kai įvertinus unijos finansinę būklę nustato, kad atsiskaitymas nekels grėsmės unijos veiklos stabilumui ir patikimumui. Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kredito unijai nusprendus su asmeniu atsiskaityti, apie šį sprendimą kredito unija privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą. Leidimas mažinti pajinį kapitalą išduodamas, jeigu priežiūros institucija įsitikina, kad sumažinus kredito unijos pajinį kapitalą jis bus pakankamas užtikrinti stabilią ir patikimą kredito unijos veiklą.

Įnašas už pagrindinį pajų ir stojamąjį mokestį taip pat grąžinami priėmus neigiamą sprendimą dėl asmens narystės, t. y. jam netapus kredito unijos nariu. Asmens avansu sumokėti pinigai grąžinami asmeniui atgal į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, unijos nariu gali tapti visi Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos savivaldybės, kurioje įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje ir kitų kredito unijos įstatuose nurodytų savivaldybių, kurios ribojasi su šia savivaldybe, teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys.

Kredito unijos yra kooperatinės ir į bendruomenes orientuotos įstaigos. Bet koks unijų pelnas nepalieka Jūsų regiono ir yra naudojamas teikti finansines paslaugas Jums ir Jūsų kaimynams, artimiesiems ir bendruomenės nariams.

Kredito unija – kooperatiniais pagrindais veikianti lietuviško kapitalo kredito įstaiga. Kooperacijos specifika skiriasi nuo banko, o didžiausias skirtumas – valdymo struktūra.

Norėdamas naudotis kredito unijos paslaugomis, asmuo turi tapti unijos nariu, vadinasi, įsigyti pajų. Taigi, kiekvienas narys yra ir kredito unijos savininkas.

Tuo tarpu komercinis bankas yra akcininkų valdoma akcinė bendrovė. Norint naudotis banko paslaugomis, nereikia tapti banko akcininku. Kredito unija – lietuviško kapitalo finansų įstaiga, o visas uždirbtas pelnas lieka toje bendruomenėje, kurioje ji veikia. Dėl tos priežasties, kredito unija gali palankesnėmis sąlygomis teikti finansines paslaugas smulkiems ūkininkams, verslininkams ar savivaldybės gyventojams. Taigi, neretai šiose kredito įstaigose palūkanos, mokamos už jose laikomus indėlius, gali būti didesnės negu bankuose.

Lietuvoje veikiančius bankus prižiūri Lietuvos bankas. LKU grupės kredito unijas prižiūri dvi įstaigos: Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija. Taip užtikrinama, kad kredito unijos veiktų neprisiimdamos per didelės rizikos, bei įgyvendinama kryžminių garantijų schema. Vadinasi, bent vienai LKU grupės kredito unijai patyrus laikinų sunkumų, atsakomybę prisiima visa grupė. Taip pat LKU kredito unijos, kaip ir bankai, yra valstybinio indėlių draudimo sistemos dalyvės, todėl net žlugus visai grupei, įsijungtų indėlininkų apsaugos ir indėlių kompensavimo mechanizmai.