Narystė unijoje

Privatiems

Kviečiame pasinaudoti interaktyviuoju LKU kredito unijų grupės žemėlapiu, kurio dėka pagal savo gyvenamąją, darbo arba studijų vietą galėsite pamatyti Jums tinkamas kredito unijas.

Svarbu! Interaktyviame kredito unijų žemėlapyje pateikiamos tik pagrindinės kredito unijų buveinės. Norėdami sužinoti, kuris kredito unijos padalinys yra įsikūręs arčiausiai Jūsų, pasirinkę kredito uniją spauskite „Tapkite nariu“.

Pagrindinis pajus – kredito unijos nario įsigytas pajaus vardinis dokumentas, kuriuo suteikiama teisė kredito unijos visuotiniame narių susirinkime turėti vieno balso teisę sprendžiant šio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus ir gauti dividendus, taip pat kitos šiame įstatyme nustatytos teisės, išskyrus asocijuoto nario neturtines teises, apribotas pagal šį įstatymą. Taigi įsigiję pagrindinį pajų kredito unijoje tampate tos kredito unijos nariu. Pajinis įnašas kredito unijoje – ne mažiau negu 30 Eur dydžio.

Stojamasis mokestis yra kredito unijos nustatytas vienkartinis mokestis, skirtas padengti Jūsų stojimo į uniją administracines išlaidas.

Asmeniui pateikus ir unijai patvirtinus prašymą priimti į kredito unijos narius, anketą „Pažink savo klientą“ bei apmokėjus pagrindinį pajų ir stojamąjį mokestį (tokiam esant), yra tvirtinama asmens tapatybė. Pateiktus dokumentus vertina kredito unija ir priima sprendimą dėl asmens tapimo kredito unijos nariu. Priėmus neigiamą sprendimą, t. y. asmeniui netapus kredito unijos nariu, asmens avansu sumokėti pinigai už pagrindinį pajų yra grąžinami atgal į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Svarbu! Stojamasis mokestis gali būti negrąžinamas, jeigu taip numatyta kredito unijos sąlygose, todėl prieš atlikdami pervedimus pasidomėkite apie konkrečias grąžinimo sąlygas.

Asmeniui tapus kredito unijos nariu, jo įnašas už pagrindinį pajų gali būti grąžinamas tik narystei unijoje pasibaigus. Unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pajų, jį proporcingai sumažina, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė unijoje pasibaigė, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytą unijos nuostolių ir privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo bendrą sumą, jei bendra suma yra nuostoliai.

Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kredito unijai nusprendus su asmeniu atsiskaityti, apie šį sprendimą kredito unija privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą.

Unija su asmeniu atsiskaito išmokėdama jam priklausantį pajų tik po to, kai įvertinus unijos finansinę būklę nustato, kad atsiskaitymas nekels grėsmės unijos veiklos stabilumui ir patikimumui.

Įnašas už pagrindinį pajų grąžinamas priėmus neigiamą sprendimą dėl asmens narystės, t. y. jam netapus kredito unijos nariu. Asmens avansu sumokėti pinigai grąžinami atgal į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, unijos nariu gali tapti tik toje pačioje arba kaimyninėje savivaldybėje gyvenantis, registruotas, studijuojantis ar dirbantis asmuo. Kredito unijos yra kooperatinės ir į bendruomenes orientuotos įstaigos. Bet koks unijų pelnas nepalieka Jūsų regiono ir yra naudojamas teikti finansines paslaugas Jums ir Jūsų kaimynams, artimiesiems ir bendruomenės nariams.

Kredito unija – kooperatiniais pagrindais veikianti lietuviško kapitalo kredito įstaiga. Kooperacijos specifika skiriasi nuo banko, o didžiausias skirtumas – valdymo struktūra.

Norėdamas naudotis kredito unijos paslaugomis, asmuo turi tapti unijos nariu, vadinasi, įsigyti pajų. Kredito unijoje vienas narys – vienas balsas visuotiniuose narių susirinkimuose. Taigi kredito unija yra valdoma demokratiniu principu, o kiekvienas narys yra ir savininkas, turintis balso teisę.

Tuo tarpu komercinis bankas yra akcininkų valdoma akcinė bendrovė. Akcininko balso įtaka yra proporcinga jo turimam akcijų skaičiui, o banko uždirbtas pelnas gali būti paskirstomas visiems akcininkams dividendų forma.

Kredito unija – lietuviško kapitalo finansų įstaiga, o visas uždirbtas pelnas lieka toje bendruomenėje, kurioje ji veikia. Dėl tos priežasties, kredito unija gali palankesnėmis sąlygomis teikti finansines paslaugas smulkiems ūkininkams, verslininkams ar savivaldybės gyventojams. Taigi neretai šiose kredito įstaigose palūkanos, mokamos už jose laikomus indėlius, yra didesnės negu bankuose.

Lietuvoje veikiančius bankus prižiūri Lietuvos bankas. LKU grupės kredito unijas prižiūri dvi įstaigos: Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija. Taip užtikrinama, kad kredito unijos veiktų neprisiimdamos per didelės rizikos, bei įgyvendinama kryžminių garantijų schema. Vadinasi, bent vienai LKU grupės kredito unijai patyrus laikinų sunkumų, atsakomybę prisiima visa grupė. Taip pat LKU kredito unijos yra valstybinio indėlių draudimo sistemos dalyvės, todėl net žlugus visai grupei įsijungtų indėlininkų apsaugos ir indėlių kompensavimo mechanizmai.

Jeigu ketinate tapti kredito unijos nariu nuotoliniu būdu, vienas iš žingsnių kredito unijai įsitikinti, jog sutartis sudaroma tikrai su Jumis, o ne kitu asmeniu, – nuotolinis tapatybės nustatymas. Šiam tikslui Jums reikės turėti įrenginį su vaizdo kamera ir galiojantį savo asmens tapatybės dokumentą: asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje.

Pradėjus procesą, Jūsų bus paprašyta padaryti savo veido nuotrauką, vėliau – dokumento nuotraukas. Įsitikinkite, kad fotografuojate tinkamai apšviestoje aplinkoje ir Jūsų veido bruožai – gerai įžiūrimi. Taip pat įsitikinkite, kad atliekant asmens tapatybės dokumento fotografijas, dokumente esanti informacija yra įskaitoma.

Svarbu! Atliekant nuotolinį tapatybės nustatymą, jokiu būdu nefotografuokite dokumento kopijos ar kitokio tipo dokumento, nei nurodyta. Taip pat įsitikinkite, kad nuotraukoje nebus matomi kiti asmenys.

Pildydami duomenis nuotolinėje narystės savitarnos sistemoje, Jūs atliksite tuos pačius žingsnius, kuriuos atliktumėte atvykę į kredito uniją: elektroniniu būdu pateiksite prašymą tapti kredito unijos nariu, užpildysite „Pažink savo klientą“ anketą ir pateiktus duomenis patvirtinsite. Atkreipiame dėmesį, kad duomenų tvirtinimui būtina naudoti tik Jums priklausančias priemones – elektroninį parašą arba mokėjimo sąskaitą. Vėlesniame etape atliksite pagrindinio pajaus ir stojamojo mokesčio, jeigu toks yra taikomas, pervedimą bei nustatysite savo tapatybę nuotoliniu būdu.

Jeigu dėl kokių nors priežasčių kredito unija negalės priimti Jūsų į narius, avansinį mokėjimą už pajinį įnašą Jums grąžinsime ir informuosime apie neigiamo sprendimo priežastis.

Svarbu! Stojamasis mokestis gali būti negrąžinamas, jeigu taip numatyta kredito unijos sąlygose, todėl prieš atlikdami pervedimus pasidomėkite apie konkrečias grąžinimo sąlygas.

Ne, duomenis galite patvirtinti tik naudodamiesi kvalifikuota „Smart-ID“ paskyra (jos fonas yra baltas).

Verslui

Kviečiame pasinaudoti interaktyviuoju LKU kredito unijų grupės žemėlapiu, kurio dėka galėsite pamatyti Jums tinkamas kredito unijas.

Svarbu! Interaktyviame kredito unijų žemėlapyje pateikiamos tik pagrindinės kredito unijų buveinės. Norėdami sužinoti, kuris kredito unijos padalinys yra įsikūręs arčiausiai Jūsų, pasirinkę kredito uniją spauskite „Tapkite nariu“.

Pagrindinis pajus – kredito unijos nario įsigytas pajaus vardinis dokumentas, kuriuo suteikiama teisė kredito unijos visuotiniame narių susirinkime turėti vieno balso teisę sprendžiant šio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus ir gauti dividendus, taip pat kitos šiame įstatyme nustatytos teisės, išskyrus asocijuoto nario neturtines teises, apribotas pagal šį įstatymą. Taigi įsigiję pagrindinį pajų kredito unijoje tampate tos kredito unijos nariu. Pajinis įnašas kredito unijoje – ne mažiau negu 30 Eur dydžio.

Stojamasis mokestis yra kredito unijos nustatytas vienkartinis mokestis, skirtas padengti Jūsų stojimo į uniją administracines išlaidas.

Asmeniui pateikus ir unijai patvirtinus prašymą priimti į kredito unijos narius, anketą „Pažink savo klientą“ bei apmokėjus pagrindinį pajų ir stojamąjį mokestį (tokiam esant), yra tvirtinama asmens tapatybė. Pateiktus dokumentus vertina kredito unija ir priima sprendimą dėl asmens tapimo kredito unijos nariu. Priėmus neigiamą sprendimą, t. y. asmeniui netapus kredito unijos nariu, asmens avansu sumokėti pinigai už pagrindinį pajų ir stojamąjį mokestį yra grąžinami asmeniui atgal į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Asmeniui tapus kredito unijos nariu, jo įnašas už pagrindinį pajų gali būti grąžinamas tik narystei unijoje pasibaigus. Unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pajų, jį proporcingai sumažina, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė unijoje pasibaigė, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytą unijos nuostolių ir privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo bendrą sumą, jei bendra suma yra nuostoliai.

Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kredito unijai nusprendus su asmeniu atsiskaityti, apie šį sprendimą kredito unija privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą.

Unija su asmeniu atsiskaito išmokėdama jam priklausantį pajų tik po to, kai įvertinus unijos finansinę būklę nustato, kad atsiskaitymas nekels grėsmės unijos veiklos stabilumui ir patikimumui.

Įnašas už pagrindinį pajų ir stojamąjį mokestį taip pat grąžinami priėmus neigiamą sprendimą dėl asmens narystės, t. y. jam netapus kredito unijos nariu. Asmens avansu sumokėti pinigai grąžinami asmeniui atgal į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, unijos nariu gali tapti Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos savivaldybės, kurioje įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje buveinę turintys juridiniai asmenys.

Kredito unijos yra kooperatinės ir į bendruomenes orientuotos įstaigos. Bet koks unijų pelnas nepalieka Jūsų regiono ir yra naudojamas teikti finansines paslaugas Jums ir Jūsų kaimynams, artimiesiems ir bendruomenės nariams.

Kredito unija – kooperatiniais pagrindais veikianti lietuviško kapitalo kredito įstaiga. Kooperacijos specifika skiriasi nuo banko, o didžiausias skirtumas – valdymo struktūra.

Norėdamas naudotis kredito unijos paslaugomis, asmuo turi tapti unijos nariu, vadinasi, įsigyti pajų. Kredito unijoje vienas narys – vienas balsas visuotiniuose narių susirinkimuose. Taigi kredito unija yra valdoma demokratiniu principu, o kiekvienas narys yra ir savininkas, turintis balso teisę. Balso teisė suteikiama tik fiziniams asmenims.

Tuo tarpų komercinis bankas yra akcininkų valdoma akcinė bendrovė. Akcininko balso įtaka yra proporcinga jo turimam akcijų skaičiui, o banko uždirbtas pelnas yra paskirstomas visiems akcininkams dividendų forma.
Kredito unija – lietuviško kapitalo finansų įstaiga, o visas uždirbtas pelnas lieka toje bendruomenėje, kurioje ji veikia. Dėl tos priežasties, kredito unija gali palankesnėmis sąlygomis teikti finansines paslaugas smulkiems ūkininkams, verslininkams ar savivaldybės gyventojams. Taigi neretai šiose kredito įstaigose palūkanos, mokamos už jose laikomus indėlius, yra didesnės negu bankuose.

Lietuvoje veikiančius bankus prižiūri Lietuvos bankas. Kredito unijas prižiūri dvi įstaigos: Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija. Taip užtikrinama, kad kredito unijos veiktų neprisiimdamos per didelės rizikos, bei įgyvendinama kryžminių garantijų schema. Vadinasi, bent vienai LKU grupės kredito unijai patyrus laikinų sunkumų, atsakomybę prisiima visa grupė. Taip pat LKU kredito unijos yra valstybinio indėlių draudimo sistemos dalyvės, todėl net žlugus visai grupei įsijungtų indėlininkų apsaugos ir indėlių kompensavimo mechanizmai.

Ūkiui

Kviečiame pasinaudoti interaktyviuoju LKU kredito unijų grupės žemėlapiu, kurio dėka pagal savo gyvenamąją, darbo arba studijų vietą galėsite pamatyti Jums tinkamas kredito unijas.

Svarbu! Interaktyviame kredito unijų žemėlapyje pateikiamos tik pagrindinės kredito unijų buveinės. Norėdami sužinoti, kuris kredito unijos padalinys yra įsikūręs arčiausiai Jūsų, pasirinkę kredito uniją spauskite „Tapkite nariu“.

Pagrindinis pajus – kredito unijos nario įsigytas pajaus vardinis dokumentas, kuriuo suteikiama teisė kredito unijos visuotiniame narių susirinkime turėti vieno balso teisę sprendžiant šio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus ir gauti dividendus, taip pat kitos šiame įstatyme nustatytos teisės, išskyrus asocijuoto nario neturtines teises, apribotas pagal šį įstatymą. Taigi įsigiję pagrindinį pajų kredito unijoje tampate tos kredito unijos nariu. Pajinis įnašas kredito unijoje – ne mažiau negu 30 Eur dydžio.

Stojamasis mokestis yra kredito unijos nustatytas vienkartinis mokestis, skirtas padengti Jūsų stojimo į uniją administracines išlaidas.

Asmeniui pateikus ir unijai patvirtinus prašymą priimti į kredito unijos narius, anketą „Pažink savo klientą“ bei apmokėjus pagrindinį pajų ir stojamąjį mokestį (tokiam esant), yra tvirtinama asmens tapatybė. Pateiktus dokumentus vertina kredito unija ir priima sprendimą dėl asmens tapimo kredito unijos nariu. Priėmus neigiamą sprendimą, t. y. asmeniui netapus kredito unijos nariu, asmens avansu sumokėti pinigai už pagrindinį pajų ir stojamąjį mokestį yra grąžinami asmeniui atgal į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Asmeniui tapus kredito unijos nariu, jo įnašas už pagrindinį pajų gali būti grąžinamas tik narystei unijoje pasibaigus. Unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pajų, jį proporcingai sumažina, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė unijoje pasibaigė, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytą unijos nuostolių ir privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo bendrą sumą, jei bendra suma yra nuostoliai.

Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kredito unijai nusprendus su asmeniu atsiskaityti, apie šį sprendimą kredito unija privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą.

Unija su asmeniu atsiskaito išmokėdama jam priklausantį pajų tik po to, kai įvertinus unijos finansinę būklę nustato, kad atsiskaitymas nekels grėsmės unijos veiklos stabilumui ir patikimumui.

Įnašas už pagrindinį pajų ir stojamąjį mokestį taip pat grąžinami priėmus neigiamą sprendimą dėl asmens narystės, t. y. jam netapus kredito unijos nariu. Asmens avansu sumokėti pinigai grąžinami asmeniui atgal į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, unijos nariu gali tapti tik toje pačioje arba kaimyninėje savivaldybėje gyvenantis, registruotas, studijuojantis ar dirbantis asmuo. Kredito unijos yra kooperatinės ir į bendruomenes orientuotos įstaigos. Bet koks unijų pelnas nepalieka Jūsų regiono ir yra naudojamas teikti finansines paslaugas Jums ir Jūsų kaimynams, artimiesiems ir bendruomenės nariams.

Kredito unija – kooperatiniais pagrindais veikianti lietuviško kapitalo kredito įstaiga. Kooperacijos specifika skiriasi nuo banko, o didžiausias skirtumas – valdymo struktūra.

Norėdamas naudotis kredito unijos paslaugomis, asmuo turi tapti unijos nariu, vadinasi, įsigyti pajų. Kredito unijoje vienas narys – vienas balsas visuotiniuose narių susirinkimuose. Taigi kredito unija yra valdoma demokratiniu principu, o kiekvienas narys yra ir savininkas, turintis balso teisę.

Tuo tarpu komercinis bankas yra akcininkų valdoma akcinė bendrovė. Akcininko balso įtaka yra proporcinga jo turimam akcijų skaičiui, o banko uždirbtas pelnas gali būti paskirstomas visiems akcininkams dividendų forma.

Kredito unija – lietuviško kapitalo finansų įstaiga, o visas uždirbtas pelnas lieka toje bendruomenėje, kurioje ji veikia. Dėl tos priežasties, kredito unija gali palankesnėmis sąlygomis teikti finansines paslaugas smulkiems ūkininkams, verslininkams ar savivaldybės gyventojams. Taigi neretai šiose kredito įstaigose palūkanos, mokamos už jose laikomus indėlius, yra didesnės negu bankuose.

Lietuvoje veikiančius bankus prižiūri Lietuvos bankas. Kredito unijas prižiūri dvi įstaigos: Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija. Taip užtikrinama, kad kredito unijos veiktų neprisiimdamos per didelės rizikos, bei įgyvendinama kryžminių garantijų schema. Vadinasi, bent vienai LKU grupės kredito unijai patyrus laikinų sunkumų, atsakomybę prisiima visa grupė. Taip pat LKU kredito unijos yra valstybinio indėlių draudimo sistemos dalyvės, todėl net žlugus visai grupei įsijungtų indėlininkų apsaugos ir indėlių kompensavimo mechanizmai.

LKU mobilioji programėlė

Susisiekite su savo kredito unija per mobiliąją programėlę.

Prisijunkite prie mobiliosios programėlės ir meniu punkte „Kontaktai“  pasirinkite skiltį „Parašykite“. Sekdami nurodymus būsite nukreipti į savo el. pašto dėžutę, kurioje galėsite pateikti visą informaciją apie mobilios programėlės sutrikimus.

Prisijungimui prie mobiliosios programėlės galite naudoti mobilųjį elektroninį parašą, kvalifikuotą „Smart-ID“ paskyrą, arba, po registracijos taip pasirinkus, savo susikurtą PIN kodą, taip pat biometrinius duomenis – piršto atspaudą ar veido atvaizdą.

Mokėjimų tarp savo sąskaitų tvirtinti nereikia, o atliekant mokėjimą į kitos finansų įstaigos sąskaitą – tai galite atlikti mobiliuoju elektroniniu parašu arba kvalifikuota „Smart-ID“ paskyra.

Jums pakaks turėti išmanųjį įrenginį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį, su „Android“ (bent 7.0 ir naujesnės versijos) arba „iOS“ (bent 13 ir naujesnės versijos) operacine sistema, interneto ryšį, taip pat su kredito unija sudarytą elektroninių paslaugų sutartį, kurios naudotojo kodas nebūtų užblokuotas.

Jeigu užblokavote prisijungimą biometrinėmis priemonėmis, jį atblokuoti galite patys – prisijungdami su mobiliuoju elektroniniu parašu arba kvalifikuota „Smart-ID“ paskyra.

Taip, savo kredito unijai nurodykite prarasto įrenginio pavadinimą, naudotojo kodą, kuris buvo registruotas mobiliojoje programėlėje (tik jeigu naudojate kelis naudotojo kodus), ir įrenginys bus užblokuotas. Primename, kad kitais įrenginiais ir toliau galėsite pasiekti LKU elektronines paslaugas.

Taip, prieš tai reikėtų išsiregistruoti iš vienos paskyros ir iš naujo prisiregistruoti į kitą. Taip pat prisijungimui prie skirtingų paskyrų galite naudoti kelis skirtingus išmaniuosius įrenginius.

Pasirinktos mokėjimo sąskaitos išraše pasirinkite mokėjimą, kurį pageidaujate pakartoti, tada paspauskite ant jo ir ant mygtuko „Pakartoti mokėjimą“.

Pasirinktos mokėjimo sąskaitos išraše spauskite mokėjimą, į kurį norite atsakyti, tada paspauskite ant jo ir ant mygtuko „Atsakyti į mokėjimą“.

Jeigu mokėjimo kortelė Jums neišduota, ji nebus atvaizduojama ir LKU mobiliojoje programėlėje. Kai tik kortelė bus išduota ir aktyvuota, ją matysite ir turimų mokėjimo kortelių sąraše.

Norint gauti iššokančius pranešimus apie į mokėjimo sąskaitą įskaitytas lėšas, pirmiausia, asmuo turi būti sudaręs mobilios programėlės sutartį (t. y. parsisiuntęs mobiliąją programėlę ir patvirtinęs, kad susipažino su jos sąlygomis). Įjungti šią funkciją galima dviem būdais:

 • Atvykus į savo kredito uniją.
 • Per el. bankininkystę „i-Unija“.

Norint užsisakyti iššokančių pranešimų funkciją per el. bankininkystę „i-Unija“, reikia pasirinkti skiltį „Informavimo paslaugos“ ir pažymėti varnelę prie „Gauti pranešimą mob. programėlėje“.

Kaupiamoji sąskaita

Daugiau informacijos apie įmonės steigimą galite sužinoti: 

Kaupiamoji sąskaita yra skirta steigiamų juridinių asmenų įstatinio kapitalo įmokoms kaupti. 

Kaupiamąją sąskaita gali atidaryti steigėjas, steigimo sutartyje nurodytas įgaliotas asmuo, jei įmonę steigia keli steigėjai, arba atvykę kartu visi steigėjai, jei įgaliotas asmuo nenurodytas. 

Kaupiamąją sąskaitą kredito unijoje gali atsidaryti Lietuvos Respublikoje registruojami ir Lietuvos Respublikos savivaldybės, kurioje įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje buveinę turintys juridiniai asmenys.

Kredito unijos yra kooperatinės ir į bendruomenes orientuotos įstaigos. Bet koks unijų pelnas nepalieka Jūsų regiono ir yra naudojamas teikti finansines paslaugas Jums ir Jūsų kaimynams, artimiesiems ir bendruomenės nariams.

Kviečiame pasinaudoti interaktyviuoju LKU kredito unijų grupės žemėlapiu (tituliniame svetainės puslapyje), kurio dėka galėsite pamatyti Jums tinkamas kredito unijas.

Svarbu! Interaktyviame kredito unijų žemėlapyje pateikiamos tik pagrindinės kredito unijų buveinės. Norėdami sužinoti, kuris kredito unijos padalinys yra įsikūręs arčiausiai Jūsų, pasirinkę kredito uniją spauskite mygtuką „Tapkite nariu“.

Kaupiamajai sąskaita atidaryti reikalingi dokumentai:

 • steigėjo (steigėjų) pasirašytas steigimo aktas (jei juridinį asmenį steigia vienas asmuo) arba steigimo sutartis (jei juridinį asmenį steigia kelis asmenys);
 • steigėjo (steigėjų) tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 • įgaliojimas atidaryti kaupiamąją sąskaitą steigiamam juridiniam asmeniui (jeigu tai nenumatyta steigimo sutartyje ar steigimo akte);
 • įgalioto asmens atidaryti kaupiamąją sąskaitą tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • Kredito unijoje pildomas prašymas atidaryti kaupiamąją sąskaitą ir „Pažink savo klientą“ anketa. 

El. bankininkystė „i-Unija“

El. bankininkystės „i-Unija“ naudojimo vadovą rasite čia.

 1. Susisiekite su savo kredito unija ir sudarykite Elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Tam Jums reikės turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
 2. Jums bus suteikti prisijungimo duomenys, kuriais prisijungsite prie sistemos.
 3. Jei prie sistemos pageidausite jungtis naudodami vienkartinį saugos kodą, nurodykite savo mobiliojo telefono numerį, kuriuo Jums bus atsiųstas SMS su vienkartiniu saugos kodu. Šiuo būdu galėsite tvirtinti riboto dydžio operacijas, o didesniems mokėjimams atlikti reikalinga įsigyti mobilųjį e. parašą arba susikurti „Smart-ID“ paskyrą.
 4. Kredito unijos darbuotojai paaiškins, kaip naudotis paslaugomis internetu.

Pirmiausia, prisijungimo lange pasirinkite, kokia prisijungimo priemone jungsitės prie savo el. bankininkystės „i-Unija“ paskyros.

 • Jungdamiesi su „Smart-ID“ įveskite jums suteiktą naudotojo kodą ir asmens kodą.
 • Jungdamiesi su mobiliuoju e. parašu – naudotojo kodą ir telefono numerį, kuriam sudaryta m. parašo sutartis.
 • Jungdamiesi vienkartiniu saugos kodu įveskite savo naudotojo kodą ir slaptažodį, nurodytą elektroninių paslaugų teikimo sutartyje.

Suvedus reikiamus prisijungimo duomenis, spauskite „Prisijungti“.

Pirmą kartą jungdamiesi prie el. bankininkystės „i-Unija“ paskyros ir suvedę teisingą naudotojo kodą, pirminį slaptažodį bei prisijungimą patvirtinę vienkartiniu saugos kodu, gautu SMS žinute, atidarysite langą, kuriame bus prašoma pakeisti pirminį slaptažodį. Įveskite pirminį slaptažodį, naują slaptažodį, dar kartą pakartokite naują slaptažodį ir patvirtinkite savo pasirinkimą. Naują (nuolatinį) slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 8 simboliai.

Norėdami pakeisti jau susikurtą slaptažodį, tai galite atlikti prisijungę prie el. bankininkystės paskyros ir pasirinkę skiltį „Mano i-Unija“ -> „Slaptažodžio keitimas“.

Jei pamiršote nuolatinį slaptažodį, kuris reikalingas prisijungiant prie el. bankininkystės, kreipkitės į savo kredito uniją. Pateikus prašymą, kredito unijos darbuotojas padės Jums susikurti naują nuolatinį slaptažodį.

3 kartus neteisingai suvedus nuolatinį slaptažodį, LKU el. bankininkystės sistema Jus užblokuos 3 valandoms. Jei neprisimenate savo nuolatinio slaptažodžio, Jums reikia kreiptis į savo kredito uniją, kuri atnaujins Jūsų prisijungimą prie sistemos.

Didelė tikimybė, jog Jūsų naršyklėje išsisaugojo neteisinga el. bankininkystės nuoroda, todėl išvalykite savo naršyklės istoriją.

Norėdami prisijungti prie el. bankininkystės, turite naudotis naujausiomis „Microsoft Edge“, „Opera“, „Mozilla Firefox“, „Google Chrome“ arba „Safari“ naršyklių versijomis.

Prisijungimo būdai

Vienkartiniai saugos kodai, siunčiami SMS žinute, yra skirti kliento tapatybės identifikavimui el. bankininkystėje ir jo atliktų operacijų patvirtinimui. Šie vienkartiniai 4 skaitmenų saugos kodai, siunčiami į kliento nurodytą mobiliojo telefono numerį, kiekvieno prisijungimo prie sistemos bei kiekvienos operacijos (išskyrus mokėjimus tarp savo sąskaitų) tvirtinimui kliento turi būti įvesti į tam skirtą el. bankininkystės sritį.

Pasirinkę vienkartinio saugos kodo, siunčiamo SMS žinute, būdą, turėsite nurodyti 4 skaitmenų kodą, kurį gausite SMS žinute. Telefono numerį SMS vienkartinių kodų siuntimui galite pateikti šiais būdais:

 • Pateikę standartizuotą prašymą savo kredito unijai.
 • Prisijungę prie LKU el. bankininkystės paskyros su mobiliu e. parašu ir pasirinkę: „Mano i-Unija“ -> „Mano duomenys“. Jeigu esate kredito unijai pateikę nors vieną savo mobiliojo telefono numerį, tada pasirinkite „Kontaktai“ ir varnele nurodykite tą mobiliojo telefono numerį, kurį pageidaujate naudoti prisijungimui prie „i-Unija“ / operacijų tvirtinimui. Jeigu nesate pateikę nei vieno mobiliojo telefono numerio, pasirinkite „Kontaktai“ ir paspauskite „Naujas“. Tada įveskite pageidaujamą naudoti mobiliojo telefono numerį. Išsaugoję duomenis, varnele nurodykite, jog pageidaujate naują mobiliojo telefono numerį naudoti prisijungimui prie „i-Unija“ / operacijų tvirtinimui.

Atnaujinti mobiliojo telefono numerį galite prisijungę prie el. bankininkystės paskyros ir pasirinkę „Mano i-Unija“ -> „Mano duomenys“ (jeigu jungiatės kaip įmonės ar kito asmens atstovas, rinkitės „Įgaliotinio duomenys“), skiltyje „Kontaktai“.

Pirmiau atžymėkite varnelę nuo šiuo metu naudojamo mobiliojo telefono numerio ir tik tada varnele pažymėkite tą numerį, kurį pageidaujate naudoti prisijungimui prie „i-Unija“ / operacijų tvirtinimui. Pasirinkite „Patvirtinti duomenis“ (jeigu jungiatės kaip įmonės ar kito asmens atstovas, patvirtinimas įvyksta automatiškai pažymėjus / atžymėjus požymį). Duomenis patvirtinti galite „Smart-ID“ programėle, mobiliuoju e. parašu arba vienkartiniu saugos kodu, siunčiamu SMS žinute.

Svarbu! Duomenys tvirtinami ta pačia prisijungimo priemone, su kuria Jūs esate prisijungę. Jeigu norite patvirtinti numerio pakeitimą, pasirinkę tvirtinimą vienkartiniu saugos kodu, šį duomenų keitimą turėsite patvirtinti su senuoju mobiliojo telefono numeriu, atsijungti nuo el. bankininkystės pasirinkę mygtuką „Atsijungti“ ir tik tada galėsite jungtis su naujai nurodytu mobiliuoju telefono numeriu.

Jeigu atnaujinti kontaktų nepavyksta – kviečiame kreiptis į savo kredito uniją.

Rekomenduojame atlikti šiuos veiksmus:

 • Perkrauti mobilųjį telefoną (taip perkraunama SIM kortelė, kuri gali būti užstrigusi).
 • Patikrinti, ar telefone nėra perpildyta SMS atmintis.
 • Patikrinti, ar nėra apribotos mobiliojo ryšio operatoriaus paslaugos.
 • Jei naudojamasi išankstinio mokėjimo paslaugomis, (Lietuvoje – „Pildyk“, „Ežys“, „Labas“ ir kt.) patikrinti, ar sąskaitoje yra lėšų. Vienkartiniai saugos kodai nieko nekainuoja, tačiau kartais dėl to gali pasitaikyti techninių trukdžių.
 • Patikrinti, ar telefone netaikomas „SenderID“ blokavimas LKU siunčiamiems pranešimams.
 • Jei naudojama tarptinklinio ryšio paslaugą „Roaming“, prisijungti prie kito operatoriaus.
 • Pabandyti perdėti SIM kortelę į kitą mobilųjį telefoną.

Jeigu vis tiek negaunate vienkartinio SMS kodo arba jis atsiunčiamas per vėlai, kreipkitės į Jus aptarnaujančią kredito uniją.

Tai bendrovės „SK ID Solutions“ sukurta nemokama programėlė išmaniesiems įrenginiams – telefonams ir planšetiniams kompiuteriams, – su kuria galima prisijungti ir tvirtinti operacijas el. bankininkystėje „i-Unija“. Programėlė veikia įrenginiuose, kuriuose įdiegta „Android“ arba „iOS“ operacinė sistema, o atsisiųsti ją galima iš „Google Play“ arba „App Store“. Atsisiuntę „Smart-ID“ programėlę, susikursite tik Jūsų valdomą paskyrą su savo PIN kodais, kuriuos naudosite prisijungimui ir operacijų tvirtinimui.

Su „Smart-ID“ atmintine galite susipažinti čia.

Prisijungti prie „i-Unija“ galite naudodamiesi tik kvalifikuota „Smart-ID“ paskyra (atsidarius programėlę, jos fonas yra baltas). Jeigu programėlės fonas yra žalias – Jūsų paskyra nėra kvalifikuota ir Jums prisijungti nepavyks. Kad paskyra taptų kvalifikuota, galite ją susikurti iš naujo, naudodami mobilųjį e. parašą, tapatybės kortelę arba biometrinį identifikavimą, daugiau informacijos rasite čia.

Kaip pakelti savo paskyros lygį, galite sužinoti šiame vaizdo įraše: https://youtu.be/OA8QVo0qb40

Pasirinkus prisijungti su „Smart-ID“ programėle, kompiuterio ir programėlės ekranuose pamatysite prisijungimo kontrolinį kodą. Įsitikinkite, kad kompiuterio ir programėlės ekrane rodomas kontrolinis kodas sutampa, ir tik tada įveskite savo „Smart-ID“ programėlės PIN1 kodą.

Jūsų paskyra galioja 3 metus. Prieš pasibaigiant paskyros galiojimo laikui, programėlė pateiks informavimo pranešimą apie artėjančią paskyros galiojimo pabaigą. Paspaudus „Atnaujinti paskyrą“ sekite instrukcijas telefono ekrane ir atsinaujinkite savo „Smart-ID“ paskyrą.

 • Norėdami prisijungti prie LKU el. bankininkystės su „Smart-ID“ paskyra įsitikinkite, kad Jūsų įrenginyje įjungtas ir veikia mobilusis arba belaidis ryšys. Tada pasirinkite prisijungimo būdą naudojantis „Smart-ID“ paskyra. Suvedus naudotojo bei asmens kodus, sistema atidarys kontrolinio kodo langą.
 • Įsitikinkite, kad kompiuterio ir išmaniojo įrenginio ekrane rodomas kontrolinis kodas sutampa ir įveskite savo sukurtą PIN1 kodą „Smart-ID“ programėlėje, tokiu būdu patvirtinsite prisijungimo veiksmą.
 • Norėdami patvirtinti mokėjimo operacijas, pasirinkite patvirtinti mokėjimą. Kompiuterio ir išmaniojo įrenginio ekranuose pamatysite prisijungimo kontrolinį kodą ir operacijos sumą. Įsitikinkite, kad kompiuterio ir išmaniojo įrenginio ekrane rodomas kontrolinis kodas sutampa ir operacijos suma yra ta, kurią ir pageidaujate apmokėti. Tik įsitikinę, kad kodas ir suma sutampa, įveskite savo sukurtą PIN2 kodą „Smart-ID“ programėlėje, tokiu būdu patvirtindami mokėjimą.
 • Nesėkmingai įvedus PIN kodą 3 kartus iš eilės pirmą kartą, Jūsų paskyra bus užblokuota 3 val.
 • Tai padarius 3 kartus iš eilės antrą kartą, Jūsų paskyra bus užblokuota 24 val.
 • Trečiojo nesėkmingo bandymo atveju Jūsų paskyra bus užblokuota be galimybės atblokuoti. Tokiu atveju Jums reikės ištrinti turimą paskyrą ir susikurti ją iš naujo.

Tai viena saugiausių elektroninių asmens identifikavimo priemonių, leidžiančių prisijungti ir vykdyti operacijas el. bankininkystėje. Kaip ir tikrasis asmens parašas, mobilusis e. parašas gali priklausyti tik fiziniam asmeniui.

Nuvykite į savo mobiliojo ryšio operatoriaus („Тelia“, „Bitės“, „Tele2“, kt.) saloną, kur vietoje Jūsų esamos operatoriaus SIM kortelės bus Jums išduota nauja SIM kortelė su mobilaus e. parašo sertifikatu. Su savimi turėkite pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Aktyvinkite paslaugą pagal operatoriaus pateiktą instrukciją.

Dėmesio: mobilus e. parašas gali būti išduotas tik mobiliųjų operatorių abonentams. Išankstinio mokėjimo paslaugų naudotojams mobilus e. parašas neišduodamas.

Mobilus e. parašas veikia tiek su paprastais, tiek su išmaniaisiais telefonais, tačiau yra modelių, kuriuose šia paslauga naudotis negalima. Tokių telefonų modelių sąrašą galite rasti čia.

Mobilųjį e. parašą galima naudoti ne tik jungiantis prie el. bankininkystės, bet ir norint prisijungti prie „Sodros“, LR savivaldybių, įvairių paslaugų teikėjų sistemų. Visą sąrašą, kur galite pasinaudoti mobiliu e. parašu, galite rasti adresu https://www.elektroninis.lt/.

 • Norėdami prisijungti prie LKU el. bankininkystės su mobiliuoju e. parašu, pasirinkite prisijungimo mobiliu e. parašu būdą. Tuomet sistema paprašys įvesti Jūsų naudotojo kodą ir telefono numerį. Suvedę prašomus duomenis spauskite mygtuką „Prisijungti“.
 • Kompiuterio ir telefono ekranuose pamatysite prisijungimo kontrolinį kodą. Įsitikinkite, kad kompiuterio ir telefono ekrane rodomas kontrolinis kodas sutampa, tada paspauskite mygtuką „Gerai“.
 • Įsitikinę, kad kodas sutampa, telefone įveskite mobilaus operatoriaus suteiktą mobilaus e. parašo sPIN kodą, tokiu būdu patvirtindami prisijungimo veiksmą.
 • Norėdami patvirtinti mokėjimo operacijas, spauskite „Patvirtinti mokėjimą“. Kompiuterio ir telefono ekranuose pamatysite prisijungimo kontrolinį kodą. Įsitikinkite, kad kompiuterio ir telefono ekrane rodomas kontrolinis kodas sutampa. Įsitikinę, kad kodas sutampa, telefone įveskite mobiliojo ryšio operatoriaus suteiktą mobilaus e. parašo sPIN kodą ir tokiu būdu patvirtinkite mokėjimą.

Naudodami mobilųjį e. parašą jungtis prie el. bankininkystės galite nemokamai, tačiau mokestį gali taikyti Jūsų pasirinkto mobiliojo ryšio operatorius.

Norėdami blokuoti arba atšaukti mobilųjį e. parašą, turite kreiptis į mobiliojo ryšio operatorių, Jums išdavusį SIM kortelę. Taip pat nedelsiant kreipkitės į savo mobiliojo ryšio operatorių, jei praradote telefoną su SIM kortele, kurioje įdiegtas mobilus e. parašas, arba įtariate, kad sPIN kodas tapo žinomas tretiesiems asmenims.

Informavimo paslaugos

Informavimo paslaugų teikimo SMS žinutėmis / el. paštu bendrąsias sąlygas rasite čia.

Užsisakyti informavimo paslaugas galite atvykę į savo kredito unijos klientų aptarnavimo vietą arba per el. bankininkystės „i-Unija“ paskyrą. Norėdami užsisakyti paslaugą, prisijunkite prie vartotojo paskyros ir pasirinkite skiltis:

„Mano i-Unija“ -> „Informavimo paslaugos“ -> Pažymėkite, kuriuo el. pašto adresu pageidaujate gauti pranešimus apie įplaukas į sąskaitas.

Norint nurodyti naują telefono numerį / el. pašto adresą, jį reikia įvesti per parinktį „Mano i-Unija“ -> „Mano duomenys“ -> „Kontaktai“.

Jeigu dar nesate sudarę Elektroninių paslaugų teikimo sutarties, paslaugą užsisakykite atvykę į savo kredito unijos klientų aptarnavimo vietą.

Atsisakyti automatinių pranešimų paslaugų bet kada galėsite per el. bankininkystės „i-Unija“ paskyrą. Norėdami atsisakyti, prisijungę prie vartotojo paskyros pasirinkite skiltis:

„Mano i-Unija“ -> „Informavimo paslaugos“.

Jeigu nesate sudarę Elektroninių paslaugų teikimo sutarties, paslaugų atsisakykite atvykę į savo kredito unijos klientų aptarnavimo vietą.

Mokėjimo kortelės

Kreipkitės į savo uniją, kurios nariu esate, ir pateikite užpildytą nustatytos formos prašymą išduoti mokėjimo kortelę.

Debeto ir kredito kortelės turi atskiras savo sąskaitas, todėl su mokėjimo sąskaita susiejimas negalimas.

Mokėjimo kortele galite atsiskaityti tose interneto parduotuvėse, kuriose yra nurodytas „Maestro“, „MasterCard“ ženklas.

Prisijunkite prie el. bankininkystės „i-Unija“ ir užregistruokite mokėjimo kortelę saugiems pirkimams. Tai padarysite atlikę veiksmus nurodyta tvarka:

 1. Prisijunkite prie el. bankininkystės „i-Unija“.
 2. Pasirinkite „Sąskaitos“ -> „Mokėjimo kortelės“ -> „Saugus pirkimas“.
 3. Pasirinkite kortelę ir stulpelyje „Veiksmai“ paspauskite „Registruoti“.
 4. Įveskite savo susikurtą nuolatinį slaptažodį.
 5. Įveskite mobilaus telefono numerį, kuriuo bus siunčiami vienkartiniai saugos kodai.
 1. Elektroninėje parduotuvėje, pažymėtoje „MasterCard® SecureCode™“ ženklu, išsirinkę prekę ar paslaugą įveskite įprastus mokėjimo kortelės duomenis, skirtus atsiskaityti internete: kortelės numerį, jos galiojimo datą ir triženklį kortelės saugos kodą (CVC2 arba CVV2).
 2. Sistema Jus automatiškai nukreips į LKU kredito unijų grupės saugaus atsiskaitymo internetu svetainės langą.
 3. Įsitikinkite, kad visa apie pirkimą pateikta informacija yra teisinga, ir suveskite savo susikurtą slaptažodį.
 4. Sistema Jus nukreips į naują langą, kuriame įveskite SMS žinute iš LKU grupės kredito unijos gautą vienkartinį saugos kodą, kuris yra sudarytas iš skaitmenų.
 5. Jums įvedus teisingą saugos kodą, mokėjimas patvirtinamas.
 6. Bent vieną iš kodų suvedus neteisingai, sistema Jus grąžins į patvirtinimo langą, kad abu kodus tikrai suvestumėte teisingai.
 7. Parduotuvėse, kurios nėra pažymėtos „MasterCard® SecureCode™“ logotipu, Jūs ir toliau galėsite atsiskaityti Jums įprastu būdu.

Mokėjimo kortelės likutį galite sužinoti:

 • savo kredito unijoje;
 • prisijungus prie el. bankininkystės „i-Unija“;
 • bankomatuose „MEDUS“;
 • bankomatuose „Bankomatas.lt“;
 • paskambinus į „Worldline Baltic“ tel. nr. (8-5) 215 1177 (bet kuriuo paros metu);
 • loterijos „Perlas“ terminale;
 • visų Lietuvoje veikiančių bankų bankomatuose.

Kreipkitės į kredito uniją, kurios nariu esate, ir pateikite nustatytos formos prašymą dėl kortelės pakeitimo.

Neteisingai įvesti PIN kodą galima:

 • 3 kartus bankomate (3-čią kartą įvedus neteisingą PIN kodą, bankomatas kortelę įtrauks).
 • 5 kartus, jeigu atsiskaitoma kortele prekybos vietoje. Po 5-to neteisingo PIN kodo įvedimo, kortele atsiskaityti nebegalėsite, todėl prašome kreiptis į kredito uniją dėl kortelės pakeitimo.

Turimos mokėjimo kortelės PIN kodą galite pasikeisti bet kuriame „MEDUS“ bankomate.

Skambinkite į kortelių centrą „Worldline Baltic“ tel. (8-5) 215 1177 (bet kuriuo paros metu) ir užblokuokite savo mokėjimo kortelę. Taip pat kreipkitės į savo kredito uniją, kad Jums būtų pagaminta nauja kortelė.

Mokėjimo kortelė galioja iki mėnesio, nurodyto ant mokėjimo kortelės, paskutinės dienos. Pasibaigus kortelės galiojimo terminui ir raštu nepranešus kredito unijai prieš 30 kalendorinių dienų iki kortelės galiojimo termino pabaigos apie kortelės sutarties nutraukimą, kredito unija Jums pagamins naują mokėjimo kortelę.

Jeigu kortelės galiojimo paskutinį mėnesį negalėsite atsiimti atnaujintos mokėjimo kortelės, galima kortelę atnaujinti anksčiau laiko, t. y. iki kortelės galiojimo pabaigos likus ne daugiau nei 90 dienų.

Prašome kreiptis į savo kredito uniją ir pateikti nustatytos formos pretenziją dėl neteisingai nuo sąskaitos nuskaitytų lėšų.

Asmuo turi atvykti į kredito uniją ir pateikti nustatytos formos prašymą arba atsiųsti laisvos formos prašymą per el. bankininkystę „i-Unija“.

Atsiskaitant mokėjimo kortelių skaitytuvuose su nurodytu bekontakčio atsiskaitymo simboliu, nereikalaujamas PIN kodas, jei operacijos suma neviršija 50 €. Kai kuriais atvejais, atliekant atsiskaitymus iki 50 €, skaitytuvas gali paprašyti įvesti PIN kodą. Tai papildomas saugumo sprendimas, leidžiantis įsitikinti, kad kortelė nėra prarasta ir ja naudojasi būtent jos savininkas.

Kredito kortelė su kredito limitu išduodama nuolatines pajamas gaunantiems Lietuvos piliečiams, dirbantiems savo šalyje, užsienyje ar savarankiškai, t. y. pagal individualios veiklos pažymėjimą ar verslo liudijimą. Prieš tai įvertinamas nario, prašančio išduoti mokėjimo kortelę, finansinis pajėgumas pagal kredito unijoje nustatytas vidines procedūras. Sprendimą priima atsakingas unijos darbuotojas.

Kokias sąlygas būtina atitikti norint gauti kredito kortelę su kredito limitu?

 • Bendra visų šeimos įsipareigojimų mėnesio įmokų suma negali viršyti 40 proc. visų per mėnesį gaunamų šeimos grynųjų pajamų.
 • Finansavimo galimybės ir sąlygos priklauso ir nuo mokumo istorijos bei įsipareigojimų vykdymo kreditoriams.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 • Gali būti reikalinga pažyma apie paskutinių 6 mėnesių darbo užmokestį ir darbo sutartis.
 • Pajamas gaunant iš užsienio, bus reikalinga pažyma apie paskutinių 6 mėn. darbo užmokestį, darbo sutartis ir bankinės sąskaitos išrašai, liudijantys pajamų gavimą.
 • Pajamas gaunant pagal verslo liudijimą, dirbant pagal individualios veiklos pažymą ar gaunant nuomos pajamas, bus reikalinga pajamų deklaracija, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos.
 • Kitos pažymos ar dokumentai, liudijantys šeimos pajamų gavimą.

Kokio laikotarpio pajamos vertinamos?

 • Dirbant pagal darbo sutartį, individualią veiklą ar pagal verslo liudijimą, bus vertinamos mažiausiai 6 mėn. laikotarpio pajamos.
 • Pajamas gaunant iš užsienio, bus vertinamos mažiausiai 12 mėn. laikotarpio pajamos.

Norėdami įsigyti kortelę, kreipkitės į savo uniją, kurios nariu esate, ir pateikite užpildytą nustatytos formos prašymą išduoti mokėjimo kortelę.

Kredito kortelė „Mastercard Business“ su kredito limitu išduodama juridiniam asmeniui įmonės kasdienių išlaidų finansavimui. Prieš tai yra įvertinamas nario, prašančio išduoti mokėjimo kortelę, finansinis pajėgumas pagal kredito unijoje nustatytas vidines procedūras. Sprendimą priima atsakingas unijos darbuotojas.

 • Kokius dokumentus reikia pateikti?

Įvertinamas įmonės finansinis pajėgumas, atsižvelgiant į įmonės ketvirtinius einamųjų metų ir 2 praėjusių metų metinius finansinės atskaitomybės dokumentus (kartu su balanso straipsnių detalizavimu). Kredito unija turi teisę prašyti audituotų finansinių ataskaitų (jeigu įmonėje atliekamas finansinis auditas).

Kredito prašytoją apibūdinančius dokumentus: registracijos dokumentus, nuostatus, vadovo asmens tapatybės dokumento kopiją, informaciją apie akcininkus / savininkus / naudos gavėjus, ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą, ūkininko pažymėjimą.

Įkeičiamo turto dokumentus, įrodančius nuosavybės teises į nekilnojamąjį ar kilnojamąjį daiktą (pirkimo-pardavimo sutartį, VĮ Registrų centro nekilnojamo turto registro išrašą ir kt.).

 • Kokio laikotarpio pajamos vertinamos?

Vertinimas, kad suteikti mokėjimo kortelę su kredito limitu, gali būti atliekamas atsižvelgiant į individualią kliento situaciją.

Kortelės „MasterCard Standard“ Kelionių draudimas galioja ne tik kortelės turėtojui, bet ir kartu su juo keliaujantiems šeimos nariams!

 • „MarterCard Standard“ kortelės Kelionių draudimas galioja jos turėtojui ir kartu keliaujantiems šeimos nariams: vaikams, įvaikiams ir globotiniams iki 18 metų, sutuoktiniui, sugyventiniui arba asmeniui, bendrai gyvenančiam neįregistravus santuokos ir siejamam bendro ūkio ne mažiau kaip vienerius metus.
 • Medicininių išlaidų ir kelionės atšaukimo atvejais draudimo apsauga galioja, kai apdraustojo amžius yra iki 75 metų amžiaus imtinai.
 • Draudimo galiojimo teritorija – Europos (išskyrus Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą), Azijos, Afrikos valstybės.
 • Draudimo bendrovė – ADB „Gjensidige“.

Daugiau informacijos apie Kelionių draudimą rasite čia.

Kortelės „MasterCard Business“ turėtojas kelionėje gali jaustis saugiai ir užtikrintai, nes Kelionių draudimas galioja ne tik jam, bet ir kartu su juo keliaujantiems kolegoms!

 • „MarterCard Business“ kortelės Kelionių draudimas galioja jos turėtojui ir kartu keliaujantiems dviems kolegoms.
 • Medicininių išlaidų ir kelionės atšaukimo atvejais draudimo apsauga galioja, kai apdraustojo amžius yra iki 75 metų amžiaus imtinai.
 • Draudimo galiojimo teritorija – Europos (išskyrus Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą), Azijos, Afrikos valstybės.
 • Draudimo bendrovė – ADB „Gjensidige“.

Daugiau informacijos apie Kelionių draudimą rasite čia.

Kredito unijos nario prašymu šeimos nariui ar kitam nurodytam asmeniui išduota LKU mokėjimo kortelė su teise ja naudojantis atlikti mokėjimo operacijas, išsiimti grynųjų pinigų iš bankomatų, atsiskaityti už prekes ar paslaugas prekybos bei paslaugų teikimo vietose ir atlikti kitus nario prašyme nurodytus veiksmus. Papildoma kortelė išduodama prie kito asmens (pagrindinės kortelės savininko) sąskaitos.

Papildomą mokėjimo kortelę gali užsisakyti „Maestro“, „Debit Mastercard“, „MasterCard Standard“ ir „MasterCard Business“ kortelių turėtojai.

Užsisakyti papildomą mokėjimo kortelę galite atvykę į kredito uniją, kurios narys (-ė) esate. Pagrindinės kortelės turėtojas (sąskaitos savininkas) turi užpildyti prašymą išduoti papildomą (-as) mokėjimo kortelę (-es). Prašymą privalo pasirašyti abu, tiek pagrindinės, tiek papildomos kortelės, turėtojai.

Draudimas

Taip, galimybė apdrausti kilnojamąjį turtą (televizorius, kompiuterius, baldus, rūbus ir kt.) yra ir net rekomenduojame. Tačiau ar apdrausti kilnojamąjį turtą, klientas sprendžia pats.

Pagalbos kelyje paslaugą galite užsisakyti sudarydami transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį mūsų kredito unijoje.

Keleivių draudimo polisą gali pasirašyti tik transporto priemonės savininkas, sudarydamas valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą. Taip pat keleivių draudimo polisą galimą pasirašyti ir vėliau – kai keleivių draudimas tampa aktualus ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas dar yra galiojantis.

Įvykus draudžiamajam įvykiui ir norėdami gauti draudimo išmoką, įvykį turėtumėte užregistruoti interneto svetainėje www.gjensidige.lt arba apie jį pranešti trumpuoju telefono numeriu 1626.

Pasibaigus draudimo sutarties terminui, Jūs turėtumėte kreiptis į kredito uniją arba susisiekti el. pašto adresu [email protected]. Mūsų specialistai suteiks Jums aktualią informaciją ir atsakys į iškilusius klausimus.

Kreditai

Vartojimo kreditas

Kreditus suteikiame nuolatines pajamas gaunantiems Lietuvos piliečiams, dirbantiems savo šalyje, užsienyje ar savarankiškai, t. y. pagal individualios veiklos pažymėjimą ar verslo liudijimą.

Patogiausias ir greičiausias būdas – interneto svetainėje www.lku.lt užpildyti paraišką vartojimo kreditui gauti. Pateikite visus paraiškoje reikalaujamus duomenis ir patvirtinkite savo tapatybę. Jūsų miesto kredito unijos darbuotojai su Jumis susisieks ir pateiks vartojimo kredito pasiūlymą. Išsirinkę patraukliausią pasiūlymą, galėsite atvykti į kredito uniją ir pasirašyti sutartį.

Taip pat paraišką kreditui gauti galite pateikti ir savo miesto kredito unijos klientų aptarnavimo vietose.

Taip, jeigu esate kredito unijos narys (-ė). Norint užpildyti kredito paraišką, el. bankininkystės „i-Unija“ sistemoje reikia atlikti šiuos žingsnius:

 • Prisijungus prie el. bankininkystės „i-Unija“, kairiame meniu punkte pasirinkti „Paraiškos ir dokumentai“.
 • Tada pasirinkti „Nauja paraiška“, paskirtis – „Vartojimo kreditas“ ir spausti mygtuką „Toliau“.
 • Tolimesniuose languose užpildyti duomenis apie kredito paraiškos teikėją, jo (-s) sutuoktinį (-ę), informaciją apie pajamas ir išlaidas. Žvaigždute (*) pažymėti laukai yra privalomi.
 • Pateikta paraiška pasirašoma tuo pačiu būdu, kuriuo asmuo prisijungė prie savo „i-Unija“ paskyros (mobiliuoju e. parašu, „Smart-ID“ arba vienkartiniu saugos kodu, gautu SMS žinute).

Pastaba: jeigu asmuo yra susituokęs – pateiktą vartojimo kredito paraišką privalo patvirtinti ir jo (-s) sutuoktinis (-ė). Jeigu sutuoktinis (-ė) yra el. bankininkystės vartotojas (-a), tai galima atlikti nuotoliniu būdu per „i-Uniją“. Priešingu atveju, reiks atvykti į kredito unijos klientų aptarnavimo vietą.

Bendra visų šeimos įsipareigojimų mėnesio įmokų suma negali viršyti 40 proc. visų per mėnesį gaunamų šeimos grynųjų pajamų.

Finansavimo galimybės ir sąlygos priklauso ir nuo mokumo istorijos bei įsipareigojimų vykdymo kreditoriams.

 • Gali būti reikalinga pažyma apie paskutinių 6 mėnesių darbo užmokestį ir darbo sutartis.
 • Pajamas gaunant iš užsienio bus reikalinga pažyma apie paskutinių 6 mėn. darbo užmokestį, darbo sutartis ir bankinės sąskaitos išrašai, liudijantys pajamų gavimą.
 • Pajamas gaunant pagal verslo liudijimą, dirbant pagal individualios veiklos pažymą ar gaunant nuomos pajamas, bus reikalinga pajamų deklaracija, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos.
 • Kitos pažymos ar dokumentai, liudijantys šeimos pajamų gavimą.

Taip, gali būti suteikiamas asmeninis vartojimo kreditas, tačiau tokiu atveju bendra visų vartojimo kreditų mėnesio įmokų suma negali viršyti 20 proc. visų per mėnesį jūsų gaunamų grynųjų pajamų.

Dirbant pagal darbo sutartį, individualią veiklą ar pagal verslo liudijimą, bus vertinamos mažiausiai 6 mėn. laikotarpio pajamos.

Pajamas gaunant iš užsienio, bus vertinamos mažiausiai 12 mėn. laikotarpio pajamos.

Taip, vartojimo kreditas gali būti suteikiamas kredito gavėjui gyvenant kitoje šalyje arba gaunant pajamas kita valiuta, kurios yra SEK, DKK, PLN, GBP, USD, NOK, CHF, ISK ir CAD.

Taip, galima kreiptis dėl kredito dirbantiems ar gyvenantiems kitoje šalyje, kurios valiuta yra eurai, arba šalyse, kurių valiuta yra SEK, DKK, PLN, GBP, USD, NOK, CHF, ISK ir CAD.

Pajamas gaunant iš užsienio, bus reikalinga pažyma apie paskutinių 12 mėn. darbo užmokestį, darbo sutartis ir bankinės sąskaitos išrašai, liudijantys pajamų gavimą, metinė pajamų deklaracija. Bus reikalinga pateikti kitos šalies, kurioje gyvenama arba iš kurios gaunamos pajamos, kredito istoriją pagrindžiančią ataskaitą.

Taip, LKU grupės kredito unijos teikia vartojimo paskolą saulės elektrinių įsirengimui, elektromobilio arba hibridinio automobilio įsigijimui, taip pat biokuro ar šilumos siurblio įsirengimui ir kitiems aplinką tausojantiems pasirinkimams.

Daugiau apie finansavimo sąlygas sužinokite užpildę paraišką vartojimo kreditui gauti interneto svetainėje www.lku.lt arba kreipkitės į artimiausią LKU grupės kredito uniją.

Būsto kreditas

Kreditus suteikiame nuolatines pajamas gaunantiems Lietuvos piliečiams, dirbantiems savo šalyje, užsienyje ar savarankiškai, t. y. pagal individualios veiklos pažymėjimą ar verslo liudijimą.

Patogiausias ir greičiausias būdas – interneto svetainėje www.lku.lt užpildyti paraišką būsto kreditui gauti. Pateikite visus paraiškoje reikalaujamus duomenis ir patvirtinkite savo tapatybę. Jūsų miesto kredito unijos darbuotojai su Jumis susisieks ir pateiks būsto kredito pasiūlymą. Išsirinkę patraukliausią pasiūlymą, galėsite atvykti į kredito uniją ir pasirašyti sutartį.

Taip pat paraišką kreditui gauti galite pateikti ir savo miesto kredito unijos klientų aptarnavimo vietoje.

Bendra visų Jūsų šeimos narių įsipareigojimų mėnesio įmokų suma negali viršyti 40 proc. visų per mėnesį šeimos gaunamų grynųjų pajamų.

Finansavimo galimybės ir sąlygos taip pat priklauso nuo mokumo istorijos, įsipareigojimų kitiems kreditoriams vykdymo, nuosavos lėšų dalies.

 • Gali būti reikalinga pažyma apie paskutinių 6 mėnesių darbo užmokestį ir darbo sutartis.
 • Pajamas gaunant iš užsienio bus reikalinga pažyma apie paskutinių 12 mėn. darbo užmokestį, darbo sutartis ir bankinės sąskaitos išrašai, liudijantys pajamų gavimą, metinė pajamų deklaracija.
 • Pajamas gaunant pagal verslo liudijimą, dirbant pagal individualios veiklos pažymą ar gaunant nuomos pajamas, bus reikalinga mažiausiai dviejų metų pajamų deklaracijos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos, pajamų-išlaidų žurnalas, veiklos pažyma.
 • Kitos pažymos ar dokumentai, liudijantys šeimos pajamų gavimą.

Taip, būsto kreditas gali būti suteikiamas kredito gavėjui gyvenant kitoje šalyje arba gaunant pajamas kita valiuta, kurios yra SEK, DKK, PLN, GBP, USD, NOK, CHF, ISK ir CAD.

Taip, galima kreiptis dėl būsto finansavimo dirbantiems ar gyvenantiems kitoje šalyje, kurios valiuta yra eurai, arba šalyse, kurių valiuta yra SEK, DKK, PLN, GBP, USD, NOK, CHF, ISK ir CAD.

Pajamas gaunant iš užsienio bus reikalinga pažyma apie paskutinių 12 mėn. darbo užmokestį, darbo sutartis ir bankinės sąskaitos išrašai, liudijantys pajamų gavimą, metinė pajamų deklaracija. Taip pat reikalinga pateikti kitos šalies, kurioje gyvenama arba iš kurios gaunamos pajamos, kredito istoriją pagrindžiančią ataskaitą.

Dirbant pagal darbo sutartį, individualią veiklą ar pagal verslo liudijimą, bus vertinamos mažiausiai 6 mėn. laikotarpio pajamos.

Pajamas gaunant iš užsienio, bus vertinamos mažiausiai 12 mėn. laikotarpio pajamos.

Kreditas su turto įkeitimu

Kreditus suteikiame nuolatines pajamas gaunantiems Lietuvos piliečiams, dirbantiems savo šalyje, užsienyje ar savarankiškai, t. y. pagal individualios veiklos pažymėjimą ar verslo liudijimą.

Patogiausias ir greičiausias būdas – interneto svetainėje www.lku.lt užpildyti paraišką būsto kreditui gauti. Pateikite visus paraiškoje reikalaujamus duomenis ir patvirtinkite savo tapatybę. Jūsų miesto kredito unijos darbuotojai su Jumis susisieks ir pateiks kredito pasiūlymą. Išsirinkę patraukliausią pasiūlymą, galėsite atvykti į kredito uniją ir pasirašyti sutartį.

Taip pat paraišką kreditui gauti galite pateikti ir savo miesto kredito unijos klientų aptarnavimo vietoje.

Bendra visų Jūsų šeimos narių įsipareigojimų mėnesio įmokų suma negali viršyti 40 proc. visų per mėnesį šeimos gaunamų grynųjų pajamų.

Finansavimo galimybės ir sąlygos taip pat priklauso nuo mokumo istorijos, įsipareigojimų vykdymo kitiems kreditoriams, nuosavos lėšų dalies.

 • Gali būti reikalinga pažyma apie paskutinių 6 mėnesių darbo užmokestį, darbo sutartis.
 • Pajamas gaunant iš užsienio bus reikalinga pažyma apie paskutinių 12 mėn. darbo užmokestį, darbo sutartis ir bankinės sąskaitos išrašai, liudijantys pajamų gavimą, metinė pajamų deklaracija.
 • Pajamas gaunant pagal verslo liudijimą, dirbant pagal individualios veiklos pažymą ar gaunant nuomos pajamas, bus reikalinga mažiausiai dviejų metų pajamų deklaracijos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos, pajamų-išlaidų žurnalas, veiklos pažyma.
 • Kitos pažymos ar dokumentai, liudijantys šeimos pajamų gavimą.

Taip, kreditas gali būti suteikiamas kredito gavėjui gyvenant kitoje šalyje arba gaunant pajamas kita valiuta, kurios yra SEK, DKK, PLN, GBP, USD, NOK, CHF, ISK ir CAD.

Taip, galima kreiptis dėl kredito su nekilnojamojo turto įkeitimu dirbantiems ar gyvenantiems kitoje šalyje, kurios valiuta yra eurai, arba šalyse, kurių valiuta yra SEK, DKK, PLN, GBP, USD, NOK, CHF, ISK ir CAD.

Pajamas gaunant iš užsienio, bus reikalinga pažyma apie paskutinių 12 mėn. darbo užmokestį, darbo sutartis ir bankinės sąskaitos išrašai, liudijantys pajamų gavimą, metinė pajamų deklaracija. Bus reikalinga pateikti kitos šalies, kurioje gyvenama arba iš kurios gaunamos pajamos, kredito istoriją pagrindžiančią ataskaitą.

Dirbant pagal darbo sutartį, individualią veiklą ar pagal verslo liudijimą, bus vertinamos mažiausiai 6 mėn. laikotarpio pajamos.

Pajamas gaunant iš užsienio, bus vertinamos mažiausiai 12 mėn. laikotarpio pajamos.

Kreditas verslui

Kreditas verslui yra skirtas fiziniam asmeniui, kuris vykdo komercinę veiklą pagal verslo liudijimą arba individualią pažymą, ar juridiniam asmeniui, verslo investicinių arba apyvartinių lėšų poreikio finansavimui.

Patogiausias ir greičiausias būdas – interneto svetainėje www.lku.lt užpildyti užklausą dėl kredito verslui. Artimiausiu metu atsakingas darbuotojas su Jumis susisieks dėl reikalingų dokumentų bei išsamesnės informacijos pateikimo.

Taip pat konsultacijai dėl kredito verslui galite atvykti į artimiausią LKU kredito uniją.

Verslo planą arba verslo projektą su išsamiu kredito lėšų panaudojimo aprašymu ir ekonominiu kredito panaudojimo įvertinimu (prognozuojami finansiniai duomenys visam kredito terminui; sąmata; pirkimo-pardavimo sutartys, komerciniai pasiūlymai ir kt.)

Ketvirtinius einamųjų metų ir 2 praėjusių metų metinius finansinės atskaitomybės dokumentus (kartu su balanso straipsnių detalizavimu). Kredito unija turi teisę prašyti audituotų finansinių ataskaitų (jeigu įmonėje atliekamas finansinis auditas).

Kredito prašytoją apibūdinančius dokumentus: registracijos dokumentus, nuostatus, vadovo asmens tapatybės dokumento kopiją, informaciją apie akcininkus / savininkus/ naudos gavėjus, ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą, ūkininko pažymėjimą.

Įkeičiamo turto dokumentus, įrodančius nuosavybės teises į nekilnojamąjį ar kilnojamąjį daiktą (pirkimo-pardavimo sutartį, VĮ Registrų centro nekilnojamo turto registro išrašą ir kt.).

Kreditas žemės ūkiui

Kreditas skirtas fiziniams ir juridiniams žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams investicinių arba apyvartinių lėšų poreikio finansavimui.

Patogiausias ir greičiausias būdas – interneto svetainėje www.lku.lt užpildyti užklausą dėl kredito žemės ūkiui. Artimiausiu metu atsakingas darbuotojas su Jumis susisieks dėl reikalingų dokumentų bei išsamesnės informacijos pateikimo.

Taip pat konsultacijai dėl kredito žemės ūkiui galite atvykti į artimiausią LKU kredito uniją.

Verslo planas ar ūkio veiklos su išsamiu kredito lėšų panaudojimo aprašymu ir ekonominiu kredito panaudojimo įvertinimu (prognozuojami finansiniai duomenys visam kredito terminui; sąmata; pirkimo-pardavimo sutartys, komerciniai pasiūlymai ir kt.)

Ketvirtinius einamųjų metų ir 3 praėjusių metų metinius finansinės atskaitomybės dokumentus (kartu su balanso straipsnių detalizavimu). Kredito unija turi teisę prašyti audituotų finansinių ataskaitų (jeigu įmonėje atliekamas finansinis auditas).

Kredito prašytoją apibūdinantys dokumentai: registracijos dokumentų, nuostatų, vadovo asmens tapatybės dokumento kopijos, informacija apie akcininkus / savininkus/ naudos gavėjus, ūkininko ūkio registravimo pažymėjimas, ūkininko pažymėjimas.

Įkeičiamo turto dokumentų, įrodančių nuosavybės teises į nekilnojamąjį ar kilnojamąjį daiktą (pirkimo-pardavimo sutartis, VĮ Registrų centras nekilnojamo turto registro išrašas ir kt.).

Indėliai

Terminuotieji indėliai

Visi mažmeninių indėlininkų ir įmonių indėliai yra apdrausti VĮ„Indėlių ir investicijų draudimas“, tačiau tam tikriems indėliams gali būti taikomos išimtys, nurodytos VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“. Daugiau sužinokite interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Vaizdo pristatymas apie indėlių draudimo sistemą:

Jūsų paprašyta kredito įstaiga taip pat jus informuos, ar tam tikri produktai yra apdrausti. Jeigu indėliai apdrausti, kredito įstaiga tai patvirtina sąskaitos išraše.

Apsaugos riba – iki 100 000 Eur vienam indėlininkui už visus vienoje kredito įstaigoje laikomus indėlius.

Tai priklauso nuo to, koks taupymo būdas Jums priimtinesnis ir kokią sumą taupymui esate jau sukaupę.

Terminuotieji indėliai yra skirti didesnei sumai laikyti ir jų negalima pildyti – įnešama suma yra fiksuota ir nekintama. Galima pasirinkti palūkanų mokėjimą kas mėnesį arba termino pabaigoje.

Taupomieji indėliai yra skirti didesnę sumą sukaupti per laiką – pradinė suma dažniausiai būna maža (kai kuriose kredito unijose net nuo 1 Eur). Šį indėlį visą laikotarpį galima pildyti (arba periodiniais įnašais, arba nereguliariais), taip pat palūkanos kiekvieno mėnesio pabaigoje yra pridedamos prie indėlio balanso ir kitą mėnesį skaičiuojamos jau nuo didesnės sumos kaupiamuoju principu.

Taigi jeigu turite sukaupę didesnę sumą taupymui, rekomenduojame rinktis terminuotąjį indėlį, o jeigu norite taupyti mažomis sumomis Jums patogiu dažnumu – taupomąjį.

Visada galite nutraukti bet kokio tipo indėlį anksčiau laiko. Didžioji dalis kredito unijų leidžia tai atlikti internetu, naudojantis elektronine bankininkyste „i-Unija“. Atkreipiame dėmesį, kad nutraukiant indėlį anksčiau laiko, neteksite sukauptų ar priskaičiuotų palūkanų.

Daugelis kredito unijų leidžia išimti dalį indėlio lėšų iš taupomųjų indėlių sąskaitų. Terminuotiems indėliams dalinis lėšų išėmimas nėra galimas. Pamatyti, kokią dalį indėlio leidžiama atsiimti, galite savo elektroninėje bankininkystėje „i-Unija“, pasirinkę mygtuką „Atsiimti dalį“.

Ne, tokios galimybės nėra. Jūs galite pervesti lėšas į savo su indėliu susietą mokėjimo ar mokėjimo kortelės sąskaitą ir tada indėlį papildyti iš susietos sąskaitos.

Visų tipų indėlių sutartis galite sudaryti atvykę į kredito unijos aptarnavimo vietas arba internetu, naudojantis elektronine bankininkyste „i-Unija“ (išskyrus vaiko taupomąjį indėlį – jis sudaromas tik atvykus į kredito uniją).

Kai kuriose kredito unijose galima padėti terminuotus indėlius eurais ir JAV doleriais. Taupomieji indėliai gali būti dedami tik eurų valiuta.

Jums nieko dėl to nereikia daryti, sistema kito periodinio mokėjimo ieškos kitu nustatytu periodiškumu. Jeigu vis dėl to pageidaujate, kad lėšos būtų įmokėtos, atlikite papildymą naudodamiesi elektronine bankininkyste „i-Unija“.

Taupomieji indėliai

Visi mažmeninių indėlininkų ir įmonių indėliai yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, tačiau tam tikriems indėliams gali būti taikomos išimtys, nurodytos VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“. Daugiau sužinokite interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Vaizdo pristatymas apie indėlių draudimo sistemą:

Jūsų paprašyta kredito įstaiga taip pat jus informuos, ar tam tikri produktai yra apdrausti. Jeigu indėliai apdrausti, kredito įstaiga tai patvirtina sąskaitos išraše.

Apsaugos riba – iki 100 000 Eur vienam indėlininkui už visus vienoje kredito įstaigoje laikomus indėlius.

Tai priklauso nuo to, koks taupymo būdas Jums priimtinesnis ir kokią sumą taupymui esate jau sukaupę.

Terminuotieji indėliai yra skirti didesnei sumai laikyti ir jų negalima pildyti – įnešama suma yra fiksuota ir nekintama. Galima pasirinkti palūkanų mokėjimą kas mėnesį arba termino pabaigoje.

Taupomieji indėliai yra skirti didesnę sumą sukaupti per laiką – pradinė suma dažniausiai būna maža (kai kuriose kredito unijose net nuo 1 Eur). Šį indėlį visą laikotarpį galima pildyti (arba periodiniais įnašais, arba nereguliariais), taip pat palūkanos kiekvieno mėnesio pabaigoje yra pridedamos prie indėlio balanso ir kitą mėnesį skaičiuojamos jau nuo didesnės sumos kaupiamuoju principu.

Taigi jeigu turite sukaupę didesnę sumą taupymui, rekomenduojame rinktis terminuotąjį indėlį, o jeigu norite taupyti mažomis sumomis Jums patogiu dažnumu – taupomąjį.

Visada galite nutraukti bet kokio tipo indėlį anksčiau laiko. Didžioji dalis kredito unijų leidžia tai atlikti internetu, naudojantis elektronine bankininkyste „i-Unija“. Atkreipiame dėmesį, kad nutraukiant indėlį anksčiau laiko, neteksite sukauptų ar priskaičiuotų palūkanų.

Daugelis kredito unijų leidžia išimti dalį indėlio lėšų iš taupomųjų indėlių sąskaitų. Terminuotiems indėliams dalinis lėšų išėmimas nėra galimas. Pamatyti, kokią dalį indėlio leidžiama atsiimti, galite savo elektroninėje bankininkystėje „i-Unija“, pasirinkę mygtuką „Atsiimti dalį“.

Ne, tokios galimybės nėra. Jūs galite pervesti lėšas į savo su indėliu susietą mokėjimo ar mokėjimo kortelės sąskaitą ir tada indėlį papildyti iš susietos sąskaitos.

Visų tipų indėlių sutartis galite sudaryti atvykę į kredito unijos aptarnavimo vietas arba internetu, naudojantis elektronine bankininkyste „i-Unija“ (išskyrus vaiko taupomąjį indėlį – jis sudaromas tik atvykus į kredito uniją).

Kai kuriose kredito unijose galima padėti terminuotus indėlius eurais ir JAV doleriais. Taupomieji indėliai gali būti dedami tik eurų valiuta.

Jums nieko dėl to nereikia daryti, sistema kito periodinio mokėjimo ieškos kitu nustatytu periodiškumu. Jeigu vis dėl to pageidaujate, kad lėšos būtų įmokėtos, atlikite papildymą naudodamiesi elektronine bankininkyste „i-Unija“.

Pinigų plovimo prevencija

„Pažink savo klientą“ principo įgyvendinimas kredito unijose

Lietuvos Respublikos teisės aktai visoms finansų įstaigoms, taip pat ir kredito unijoms, numato pareigą savo veikloje įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“ bei reguliariai atnaujinti žinias apie jų klientų veiklą, pajamų šaltinius ir finansines operacijas. Privalome užtikrinti, kad mūsų paslaugomis nesinaudotų asmenys, keliantys grėsmę kitiems, todėl turime įsitikinti, kad kliento turto ir lėšų kilmė yra skaidri, piniginės operacijos – suprantamos, ekonomiškai pagrįstos ir atitinka deklaruojamą veiklą.

Dėl tos priežasties, visų savo narių, asocijuotų narių ir kitų asmenų, kurie naudojasi kredito unijų paslaugomis, prašome užpildyti anketą „Pažink savo klientą“. Šią anketa pateikiame prieš pradedant dalykinius santykius su mumis, o vėliau reguliariai paprašysime atnaujinti joje pateikiamus duomenis.

Vadovaujantis įstatymais, privalome vykdyti nuolatinę kliento dalykinių santykių stebėseną, įskaitant sandorių, kurie buvo sudaryti tokių santykių metu, tyrimą, siekiant užtikrinti, kad vykdomi sandoriai atitiktų mūsų turimas žinias apie klientą, jo verslą, rizikos pobūdį.

Šią pareigą galime vykdyti tik gavę iš nario, asocijuoto nario ar kito kredito unijų paslaugomis besinaudojančio asmens paaiškinimus dėl jo atliekamų operacijų bei tokias operacijas pagrindžiančius dokumentus, patvirtinančius asmens pateiktus paaiškinimus.

Įstatymai finansų įstaigoms draudžia vykdyti sandorius su klientais, kurie nėra joms pateikę reikalingos informacijos. Todėl jei mums paprašius neužpildysite Kliento anketos arba nepateiksite kitos prašomos informacijos, kredito unijos negalės teikti paslaugų, pavyzdžiui, atsisakys vykdyti mokėjimą, pritaikys apribojimus naudojantis mokėjimo sąskaita, mokėjimo kortele, el. bankininkyste „i-Unija“.

Be to, kredito unijos, negavusios reikiamos informacijos arba prašytų dokumentų, su klientu gali nutraukti dalykinius santykius.

Įgyvendindami teisės aktuose įtvirtintus kliento pažinimo reikalavimus, periodiškai prašome atnaujinti kliento anketą.

Taip pat privalote informuoti mus apie Kliento anketoje pateiktos informacijos pasikeitimus, jeigu buvo keičiama Jūsų vykdoma veikla, finansinių operacijų pobūdis, darbovietė, pastebimai pakito pajamų dydis, keitėsi kita informacija.

Atnaujinti duomenis galima atvykus į savo kredito uniją arba per el. bankininkystę „i-Unija“.

Kredito unijos privalo sustabdyti įtartinas pinigines operacijas. Pavyzdžiui, jeigu į Jūsų sąskaitą įprastai yra pervedamas tik atlyginimas , mums gali kilti įtarimų apie pinigų kilmę, jums gavus dešimtis tūkstančių eurų. Tokiu atveju, kai operacijos neatitiks mūsų turimų žinių apie Jus, norėdami nustatyti, ar operacijos nėra įtartinos, kreipsimės prašydami paaiškinti operacijas ir pateikti papildomus duomenis.

Prašymas pateikti duomenis nereiškia, kad esate kažkuo įtariamas. Tai įprastas procesas ir šie reikalavimai galioja visiems mūsų klientams.

Kredito unijos gali paprašyti pateikti papildomos informacijos ir pagrindžiančių dokumentų, jei yra požymių, kad mokėjimo operacija turi tam tikrų veiksnių, keliančių su sankcijomis susijusią riziką. Dėl to mokėjimo operacijos vykdymas gali užtrukti iki trijų savaičių, o jei dėl objektyvių priežasčių patikrinimas užtrunka ilgiau, kredito unijos visais atvejais susisiekia su nariu / klientu papildomai ir informuoja apie eigą bei terminus. Dažnais atvejais patikrinimo greitis priklauso nuo nario / kliento reakcijos laiko.

Tam, kad mokėjimų vykdymas būtų sklandus, rekomenduojame:

 • Kredito unijai paprašius, būti pasirengus pateikti papildomus dokumentus, pagrindžiančius mokėjimo operaciją (įskaitant ir informaciją apie verslo partnerio ir (ar) kliento naudos gavėjus).
 • Atliekant mokėjimus, mokėjimų paskirtyje pateikti išsamią ir tikslią informaciją. Laukas, kuriame nurodoma mokėjimo paskirtis, reikalingas ne tik gavėjui, bet taip pat ir finansų įstaigai paaiškinti, koks yra šios mokėjimo operacijos tikslas. Todėl raginame ir prašome narių / klientų mokėjimo paskirties lauke nurodyti tikslią informaciją bei vengti dviprasmybių. Tai padės išvengti papildomų prašymų informacijai patikslinti ir užtikrins operatyvesnį mokėjimo įvykdymą.
 • Pasitikrinti ir įsitikinti, kad verslo partneris ir (ar) klientas bei jo naudos gavėjai nėra įtraukti į sankcijų sąrašus. Rekomenduojame verslo partnerio ir (ar) kliento atitiktį sankcijų sąrašams tikrinti ne tik užmezgant naujus verslo ryšius su partneriais ir (ar) klientais, tačiau šį patikrinimą kartoti reguliariai ir esant ilgalaikiams verslo santykiams.
 • Įvertinti verslo santykius ir turimų verslo partnerių geografinę riziką bei įgyvendinti principą Pažink savo verslo partnerį.

Užtikriname, kad Jūsų pateiktą informaciją, duomenis, susijusius su mūsų tarpusavio dalykiniais santykiais, saugome konfidencialiai, kaip ir bet kokią kitą banko paslaptį sudarančią informaciją. Daugiau apie tai, kaip ir kokius asmens duomenis tvarkome, galite sužinoti Privatumo politikoje, susisiekę el. p. [email protected] arba tel. nr. (8 37) 200584.

Tai įpareigoja Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas, 2015-09-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1017 ir kiti poįstatyminiai teisės aktai, kuriais įgyvendinamas Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. Common Reporting Standard, toliau – CRS), reglamentuojantis keitimąsi mokesčių informacija tarp CRS besivadovaujančių valstybių.

Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, kai klientas nurodo, jog rezidavimo valstybė mokesčių tikslais yra ne Lietuvos Respublika, jis turi tai patvirtinti „Pažink savo klientą“ anketoje ir pateikti rezidavimo vietą mokesčių tikslais patvirtinantį dokumentą.

Kiti dažniausiai užduodami klausimai

Ši informacija renkama su tikslu pažinti klientą ir suprasti jo vykdomą veiklą. Turėdami šią informaciją galėsime tiksliau įvertinti, kurios operacijos yra būdingos mūsų klientams, o kurios gali būti identifikuojamos kaip neįprastos ir netgi kelti grėsmę kliento lėšų saugumui.

Surinkti informaciją „Pažink savo klientą“ anketai mus įpareigoja teisės aktų reikalavimai – kliento darbovietė bei užimamos pareigos yra šios būtinosios informacijos dalis.

Ši informacija renkama tuo pačiu tikslu – pažinti klientą ir suprasti kliento vykdomą veiklą. Turėdami šią informaciją galėsime tiksliau įvertinti, kokiems finansiniams srautams naudojama sąskaita kredito unijoje.

Anketą užpildyti / atnaujinti galima atvykus į savo kredito uniją arba prisijungus prie el. bankininkystės „i-Unija“ paskyros.

Politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu (PEP) yra laikomas fizinis asmuo, kuris šiuo metu arba pastaruosius 18 mėnesių ėjo svarbias viešąsias pareigas bet kuriose valstybėse ir/arba tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, ir jo artimieji šeimos nariai (sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai, vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai) ar jo artimi pagalbininkai (fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius; fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas). Sprendžiant, ar giminaitis yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo, reikia vadovautis aukščiau pateikta ir teisės aktuose įtvirtinta artimojo šeimos nario sąvoka, nes tik šie artimieji šeimos nariai yra laikomi politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis. Informacija apie politiškai pažeidžiamus (paveikiamus) asmenis renkama, kadangi to reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.

Svarbios viešosios pareigos:

 • Valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris.
 • Parlamento narys.
 • Aukščiausiųjų Teismų, Konstitucinių Teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys.
 • Savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius.
 • Aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys.
 • Ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas.
 • Valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau nei ½ visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys.
 • Savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip ½ visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys.
 • Tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys, Politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

Nepilnametis asmuo, kuriam sukako 14 metų, gali kliento fizinio asmens anketą pildyti pats, jei jis pateikia vieno iš tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų sutikimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos notaro, arba toks sutikimas yra užpildomas kredito unijoje.

Kai klientui fiziniam asmeniui atstovauja kitas fizinis asmuo, kredito unijos darbuotojas pateikia jam užpildyti fizinio asmens atstovo anketą. Ši anketa pateikiama užpildyti taip pat ir nepilnametį asmenį kredito unijoje atstovaujantiems tėvams / globėjams.

Šios informacijos kredito unijos prašo su tikslu žinoti visų mūsų klientų (juridinių asmenų) nuosavybės ir kontrolės struktūrą ir jose esančius fizinius asmenis, kad galėtume aiškiai identifikuoti kliento (juridinio asmens) naudos gavėjus. Toks prašymas nėra BDAR reikalavimų pažeidimas, nes tokią informaciją unija iš jūsų prašo pateikti įgyvendindamas teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus.

Naudos gavėjas – fizinis asmuo, kuris yra kliento savininkas arba kontroliuoja klientą, ir / arba fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla.

Kliento (juridinio asmens) naudos gavėju yra laikomas fizinis asmuo, kuriam priklauso klientas arba kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdamas pakankamą procentinę dalį kliento nuosavybės ir / ar balsavimo teisių, arba jį kontroliuodamas kitais būdais.

Kliento tiesioginis savininkas yra fizinis asmuo, kuris tiesiogiai valdo klientą, t. y. turi didesnę negu 25 proc. kliento nuosavybės ir / ar balsavimo teisių dalį.

Kredito unijos yra įpareigotos nurodytą informaciją gauti tiesiai iš klientų. Minėtose institucijose sukaupti duomenys gali būti panaudoti tikrinant pateiktą informaciją.

Taip, mes užtikriname, kad klientų pateikta informacija, duomenys, susiję su tarpusavio dalykiniais santykiais, bus saugomi kaip ir bet kokia kita konfidenciali informacija, kaip tai numato Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Tai įpareigoja Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas, 2015-09-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1017 ir kiti poįstatyminiai teisės aktai, kuriais įgyvendinamas Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. Common Reporting Standard, toliau – CRS), reglamentuojantis keitimąsi mokesčių informacija tarp CRS besivadovaujančių valstybių.

Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, kai klientas nurodo, jog rezidavimo valstybė mokesčių tikslais yra ne Lietuvos Respublika, jis turi tai patvirtinti „Pažink savo klientą“ anketoje ir pateikti rezidavimo vietą mokesčių tikslais patvirtinantį dokumentą.