Naujienos

Šeimos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

 2023.04.28 ĮVYKUSIO ŠEIMOS KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

1. Patvirtinti Valdybos ataskaitą.

2. Patvirtinti Paskolų komiteto ataskaitą.

3. Patvirtinti Vidaus audito tarnybos ataskaitą.

4.1. Patvirtinti ŠEIMOS KREDITO UNIJOS 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4.2. Pelną paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktą nutarimo projektą:

Atsižvelgiant į tai, kad pasibaigus finansiniams metams (2022 m.) kitų finansinių metų (2023 m.) pradžioje kredito unijos nepaskirstytojo rezultato ir grynojo metinės veiklos rezultato suma yra teigiama (pelnas), 2022 m. gautas ŠEIMOS KREDITO UNIJOS veiklos 150,60 tūkst. eurų pelnas paskirstomas taip: nukreipiama į privalomąjį rezervą – 150,60 tūkst. eurų.

5. Patvirtinti 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą pagal trijų metų verslo planą: pajamos 4 065 032,97 Eur, išlaidos 3 674 050,35 Eur).

6. Nustatyti metines išmokas (tantjemas) kredito unijos valdybos nariams už 2023 m. pagal pateiktą nutarimo projektą.

7. Pašalinti iš kredito unijos narių asmenis, kurie nebeatitinka narystės kredito unijoje kriterijaus, nevykdo savo pareigų arba pažeidžia LR Kredito unijų įstatymą ir kredito unijos įstatus pagal  pateiktą nutarimo projektą (asmenų sąrašą).

Atgal