Naujienos

ARKU kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

KB ARKU kredito unijos narių dėmesiui!   

Perskaičiavus eilinio kviestinio visuotinio kooperatinės bendrovės ARKU kredito unijos (toliau – ARKU) narių susirinkimo biuletenius, nustatyta, kad nesusidarė kvorumas, nes raštu balsavo 18 tikrieji ARKU nariai. Valdybos nuspręsta (protokolo Nr. VP 17 – 2023) sušaukti pakartotinį eilinį VNS 2023 m. balandžio 28 d.

2023 m. balandžio 28 d. duomenimis ARKU pajininkų registre yra 871 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijos įstatų 5.14 str. pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame balsuoja daugiau kaip 1/20 visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų, o tai sudarytų 44 unijos tikruosius narius.

Iki pakartotino visuotinio narių susirinkimo išankstinio balsavimo raštu nustatytos 10.00 val. gauti 42 biuleteniai. Iki eilinio visuotinio narių susirinkimo gauti 18 biuleteniai, kurie įskaičiuojami į bendrą galiojančių išankstinio balsavimo biuletenių raštu skaičių. Iš viso gauti 60 biuleteniai, 4 iš jų paskelbti negaliojančiais, susirinkime balsavo 11 tikrųjų narių. Galiojančių biuletenių skaičius ir balsavusių tikrųjų narių iš viso – 71 balsai, kas atitinka kvorumo sąlygą.

Pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime svarstyta neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Priimti sprendimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo priimtas.
  5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.
  6. Kredito unijos naujos redakcijos įstatai patvirtinti.
  7. Kiti klausimai susipažinimui.
    7.1. Vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 03-201 „Dėl Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 punktu, informuojame apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą, atsižvelgiant į patirtus nuostolius.

KB ARKU kredito unijos valdyba

Atgal