PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ ASMENIUI TAMPANT KREDITO UNIJOS NARIU

Šis pranešimas skirtas fizinių asmenų (duomenų subjektų) informavimui apie jų asmens duomenų tvarkymą jiems tampant kredito unijos nariu. Juridinių asmenų atveju šio privatumo pranešimo nuostatos taikomos tiek, kiek tai susiję su juridinio asmens darbuotojų ar kitų atstovų asmens duomenų tvarkymu.

Kredito unija, įgyvendindama asmens duomenų tvarkymo skaidrumo ir sąžiningumo principą bei vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 ir 14 straipsniu, teikia Jums informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1. Duomenų valdytojas.

Asmens duomenų valdytojas yra  kredito unija, į kurią kreipiatės dėl narystės: kredito unijų sąrašą su rekvizitais galite rasti: https://lku.lt/kredito-unijos/ (toliau – Kredito unija, Duomenų valdytojas).

2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai.

Su duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu [email protected], paskambinę telefonu +370 37 200584, paštu adresu Savanorių pr. 363B-201, Kaunas LT-51480.

3. Duomenų tvarkymo tikslai ir duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai.

Kredito unija tvarko Jūsų asmens duomenis siekiant patikrinti, ar atitinkate Kredito unijų įstatyme ir Kredito unijos nuostatuose Kredito unijos nariams keliamus reikalavimus ir nustatytus kriterijus. Asmens duomenys tvarkomi vykdant Kredito unijai taikomą teisinę prievolę, remiantis Kredito unijų įstatymu ir vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu, 9 straipsnio 2 dalies g punktu.

Asmens, ketinančio tapti Kredito unijos nariu tapatybės nustatymo bei patikrinimo, kitų Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų vykdymo tikslais Asmens duomenys tvarkomi vykdant Kredito unijai taikomą teisinę prievolę, remiantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu ir vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu.

Pajinės sutarties sudarymo ir vykdymo, pajinio įnašo administravimo, pajaus vardinio dokumento išdavimo tikslu asmens duomenys tvarkomi vykdant Kredito unijai taikomą teisinę prievolę bei siekiant sudaryti ir vykdyti pajinę sutartį, remiantis Kredito unijų įstatymu ir vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b, c punktais.

Kredito unijos nario teisių užtikrinimo dalyvauti Kredito unijos valdymo organų veikloje tikslu asmens duomenys tvarkomi vykdant Kredito unijai taikomą teisinę prievolę, remiantis Kredito unijų įstatymu ir vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu.

Norint tapti Kredito unijos nariu bei sudaryti pajinę sutartį, asmens duomenis pateikti privalote vadovaujantis Kredito unijų, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymų reikalavimais. Jeigu nepateiksite asmens duomenų, negalėsite sudaryti pajinės sutarties ir tapti Kredito unijos nariu.

Prireikus, Kredito unija gali tvarkyti asmens duomenis savo teisių ir teisėtų interesų apsaugos tikslu, remiantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktu siekiant Kredito unijos teisėto intereso pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

4. Tvarkomi duomenys.

Siekiant patikrinti, ar atitinkate Kredito unijų įstatyme ir Kredito unijos nuostatuose Kredito unijos nariams keliamus reikalavimus ir nustatytus kriterijus tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono ryšio numeris), kiti Jūsų pateikti duomenys; duomenys apie veiksnumą; duomenys apie Jūsų atitikimą Kredito unijų įstatyme ir Kredito unijos įstatuose Kredito unijos nariams keliamiems reikalavimams (priklausomai nuo Kredito unijos nustatytų narystės kriterijų, gali būti tvarkomi duomenys apie tai, ar gyvenate, dirbate arba mokotės Lietuvos Respublikos savivaldybės, kurioje įregistruota Kredito unijos buveinė, teritorijoje ar kitų Kredito unijos įstatuose nurodytų savivaldybių, kurios ribojasi su šia savivaldybe, teritorijose; duomenys apie tai, ar dirbate įmonėse, įstaigose, kurias vienija ta pati ekonominės veiklos rūšis; duomenys apie tai, ar priklausote atitinkamos ekonominės veiklos šakos profesinei sąjungai arba jų susivienijimui; ar esate kredito unijos nario sutuoktinis (sugyventinis), kartu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai); duomenys apie paraiškos tapti Kredito unijos nariu patenkinimą / atmetimą).

Asmens, ketinančio tapti Kredito unijos nariu tapatybės nustatymo ir patikrinimo, kitų Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų vykdymo, pateiktų duomenų teisingumo patikrinimo tikslais tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kontaktiniai duomenys, atvaizdas, pilietybė, leidimo gyventi Lietuvoje ar kito teisės aktų reikalavimus atitinkančio asmens tapatybės dokumento kopija, kiti būtini duomenys. Jeigu atstovaujate juridinį asmenį, tvarkomi duomenys apie įgaliojimus ir ryšį su šiuo juridiniu asmeniu. Kai tapatybė nustatoma Jums fiziškai nedalyvaujant, gali būti tvarkomi elektroninės atpažinties priemonės, kvalifikuoto elektroninio parašo duomenys, kiti būtini duomenys. Kitų Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų vykdymo tikslu tvarkomiduomenys apie Jūsų darbovietę, pareigas, dalyvavimą politikoje ir kita informacija apie buvimą politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu, įtraukimą į tarptautinių sankcijų sąrašus, kiti duomenys, reikalingi užtikrinti „Pažink savo klientą“ principą.

Pajinės sutarties sudarymo ir vykdymo, pajinio įnašo administravimo, pajaus vardinio dokumento išdavimo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, pajinės sąskaitos duomenys, pajinio įnašo dydis, pajinės sutarties sąlygos, pajaus vardiniame dokumente nurodyti duomenys, kiti būtini duomenys.

Kredito unijos nario teisių užtikrinimo dalyvauti Kredito unijos valdymo organų veikloje tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, informacija apie dalyvavimą Kredito unijos valdymo organų veikloje ir naudojimąsi nario teisėmis.

Kredito unijos teisių ir teisėtų interesų apsaugos tikslu gali būti tvarkomi visi prieš tai nurodyti duomenys.

5. Duomenų kilmė.

Kredito unija tvarko asmens duomenis, kuriuos gauna:

  • iš Jūsų tiesiogiai (kuriuos Jūs pateikėte tiesiogiai pildydami prašymą tapti Kredito unijos nariu ir kitus reikiamus dokumentus, Jums dalyvaujant Kredito unijos valdymo organų veikloje ir naudojantis nario teisėmis, arba kurie buvo sugeneruoti Jums naudojantis techninėmis priemonėmis kai prašymą tapti Kredito unijos nariu teikiate nuotoliniu būdu). Tvarkant juridinio asmens darbuotojų ar kitų atstovų asmens duomenis, šie duomenys gali būti gaunami iš šio juridinio asmens.
  • iš nuotolinės tapatybės nustatymo įrankio paslaugų teikėjo, iš Jūsų pasirinktos finansų įstaigos Jums atliekant 1 cento pervedimą, iš elektroninio parašo, elektroninės atpažinties paslaugų teikėjų, jeigu pasirenkate tapatybę nustatyti nuotoliniu būdu;
  • iš VĮ Registrų centras tvarkomų registrų: Gyventojų registro, Juridinių asmenų registro, Neveiksnių asmenų registro, iš trečiųjų šalių, tvarkančių registrus arba, kurie tarpininkauja teikiant Asmens duomenis iš tokių registrų;
  • iš viešai prieinamų šaltinių: Lietuvos Respublikos išduoto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės, leidimo nuolat gyventi LR, leidimo laikinai gyventi LR) galiojimas tikrinamas Vidaus reikalų ministerijos negaliojančių asmens dokumentų bazėje adresu: https://www.ird.lt/invalidpapers; vairuotojo pažymėjimo galiojimas tikrinamas VĮ Regitra duomenų bazėje adresu: (https://www.eregitra.lt/viesa/iintervp/Index.php); Jūsų asmens duomenų (ne)sutapimas su sankcijų sąrašuose esančia informacija tikrinamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM tinklalapyje (https://fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166), Europos Komisijos tinklalapyje (https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en), Jungtinių Tautų Organizacijos tinklalapyje (https://scsanctions.un.org/search/), kitų kompetentingų institucijų tinklalapiuose; Jūsų asmens duomenų sutapimas su politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) asmenų sąrašais tikrinamas Vyriausios tarnybinės etikos komisijos puslapyje (https://pinreg.vtek.lt/app/deklaraciju-paieska), kitais trečiųjų šalių tvarkomais registrais; Jūsų duomenys pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais tikrinami kituose viešai prieinamuose ir / ar trečiųjų asmenų tvarkomuose duomenų valdytojų registruose, ta apimtimi, kiek tai būtina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai užtikrinti.

6. Duomenų gavėjai.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi Europos Sąjungos teritorijoje.

Jūsų asmens duomenis Kredito unija gali teikti Lietuvos Bankui, kitoms valstybės institucijoms ar įstaigoms, kurioms asmens duomenis teikti įpareigoja teisės aktai, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms.

Asmens duomenys teikiami Lietuvos centrinei kredito unijai, kai tai yra reikalinga finansinei apskaitai, auditui, rizikos vertinimui, arba kai naudojama Lietuvos centrinės kredito unijos administruojama informacinė sistema ar techninė įranga (serveriai) arba tai reikalinga paslaugų teikimui. Be to, Jūsų asmens duomenis Kredito unija gali teikti paslaugų teikėjams, teikiantiems informacinių technologijų infrastruktūros, programinės įrangos ir jų priežiūros ir administravimo, auditorių, teisines, konsultavimo, duomenų apsaugos pareigūno bei kitas paslaugas. Esant poreikiui gali būti pasitelkti ir kiti duomenų tvarkytojai. 

Atliekant paiešką šio privatumo pranešimo 5 punkte nurodytuose registruose, viešai prieinamuose šaltiniuose Jūsų asmens duomenys, būtini paieškai atlikti, perduodami atitinkamų registrų, viešų šaltinių duomenų valdytojams.

Atliekant paiešką Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo tarybos skelbiamame sąraše, paieškai atlikti būtini duomenys šiai organizacijai teikiami vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 49 straipsnio 1 dalies d punktu, kai duomenų perdavimas yra būtinas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių siekiant užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją.

7. Duomenų saugojimo laikotarpis.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi kol būsite Kredito unijos nariu, ir 10 metų po to.

Priėmus neigiamą sprendimą dėl Jūsų tapimo Kredito unijos nariu, Jūsų asmens duomenys saugomi 2 metus.

Tapatybės nustatymo ir patikrinimo, kitų Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų vykdymo tikslais asmens duomenys saugomi šiame įstatyme nustatytais terminais.

8. Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimas.

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises, kurias Kredito unija įgyvendins Reglamento (ES) 2016/679 bei taikomų kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir apimtimi:

1) teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

2) teisę susipažinti su savo duomenimis ir gauti jų kopiją;

3) teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

4) teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

5) teisę apriboti duomenų tvarkymą;

6) teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėto intereso.

Prašymus dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo, taip pat kitus skundus/pranešimus/prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo Jūs galite pateikti Kredito unijai kreipiantis šiame privatumo pranešime nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, kad įstatymų nustatytais atvejais Jūsų teisių įgyvendinimas gali būti apribotas.

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Jūsų tapatybę gyvai (pateikiant asmens dokumentą), arba elektroninių ryšių priemonėmis (pvz.: pasirašius prašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu).

Atsakymą į Jūsų prašymą pateiksime per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais prašymo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas iki 60 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos Jus apie tai informuojant.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiasi Jūsų atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jei Jūsų netenkina atsakymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar manote, kad asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant asmens duomenų ir (ar) privatumo apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios kontaktus rasite čia: https://vdai.lrv.lt/. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su Kredito unija, kad kartu galėtume rasti tinkamiausią sprendimą.