Naujienos

ARKU kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Perskaičiavus eilinio kviestinio visuotinio kooperatinės bendrovės ARKU kredito unijos (toliau – ARKU) narių susirinkimo biuletenius, buvo nustatyta, kad nesusidarė kvorumas, nes raštu balsavo 4 tikrieji ARKU nariai, susirinkimo dieną dalyvavo 9 tikrieji ARKU nariai. Valdybos nuspręsta (protokolo Nr. VP 19 – 2022) sušaukti pakartotinį eilinį VNS 2022 m. balandžio 14 d.

2022 m. balandžio 14 d. duomenimis ARKU pajininkų registre yra 861 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijos įstatų 5.14 str. pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame balsuoja daugiau kaip 1/20 visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų, o tai sudaro 43 unijos tikruosius narius.

Iki pakartotino visuotinio narių susirinkimo išankstinio balsavimo raštu nustatytos 10.00 val. gauti  43 biuleteniai. Iki eilinio visuotinio narių susirinkimo išankstinio balsavimo raštu nustatytos 10.00 val. gauti 4 biuleteniai, kurie įskaičiuojami į bendrą galiojančių išankstinio balsavimo biuletenių raštu skaičių. Iš viso gauta 47 biuleteniai. Galiojančių biuletenių skaičius iš viso – 47 biuleteniai, vietoje balsuojančių narių skaičius susirinkimo dieną – 10, kas atitinka kvorumo sąlygą.

Pakartotiniame susirinkime naudota neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Priimti sprendimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo priimtas. Susirinkimo nariai apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą,  atsižvelgiant į patirtus nuostolius, informuoti.
  5. 2022-2024 metų veiklos planas įvertintas teigiamai.
  6. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.
  7. Kredito unijos valdybos nariais išrinkti: Diana Komskienė, Artūras Simanavičius, Jurgita Juodeikienė, Ovidijus Milašius, Ula Kuprienė. Valdybos pirmininku išrinkta Diana Komskienė.
  8. Kredito unijos paskolų komiteto nariais išrinkti: Giedrė Janušauskė, Simona Diedonytė-Fergelė,  Giedrius Gustas. Paskolų komiteto pirmininku išrinkta Simona Diedonytė-Fergelė.
  9. Valdybai suteikti įgaliojimai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  10. Kredito unijos naujos redakcijos įstatai patvirtinti.

KB ARKU kredito unijos valdyba

Su priimtų nutarimų ataskaitomis, projektais bei kitais dokumentais galite susipažinti ČIA:

https://arku.lku.lt/apie-mus/kredito-unijos-finansines-ataskaitos/

Atgal