Kokias sąlygas klientas turi tenkinti, kad taptų kredito unijos nariu?

  • Būti veiksnus ir turėti galiojantį LR asmens tapatybės dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) arba leidimą gyventi Lietuvoje.
  • Turėti dokumentą, patvirtinantį jo gyvenamąją, studijų ar darbo vietą Lietuvos Respublikos savivaldybės, kurioje įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje ar kitų kredito unijos įstatuose nurodytų savivaldybių, kurios ribojasi su šia savivaldybe, teritorijose (šiuos dokumentus nurodys kredito unijos darbuotojas).
  • Įsigyti pagrindinį pajų ir sumokėti stojamąjį mokestį, jeigu toks taikomas. Visų LKU grupės kredito unijų narystės įkainius rasite čia.
Kaip tapti LKU grupės kredito unijos nariu nuotoliniu būdu?

Būdai, kuriais galima tapti kredito unijos nariu:

Nuotoliniu būdu per savitarnos sistemą

Žemiau pateiktame žemėlapyje pasirinkite kredito uniją.

Svarbu! Sužinokite, kurių kredito unijų nariais galite tapti nuotoliniu būdu per savitarnos sistemą.

Plačiau

Nuotoliniu būdu, susisiekus su kredito unija

Norėdami tapti nariu, telefonu arba elektroniniu paštu kreipkitės į artimiausią LKU grupės kredito uniją.

Plačiau

Atvykus į kredito uniją

Tapkite nariu atvykę į artimiausią LKU grupės kredito unijos klientų aptarnavimo vietą.

Plačiau

Mano pasirinkta kredito unija:

Vytauto g. 19-1, Trakai I–IV 8:00-17:00 , V 8:00-15:45 (8 528) 51234 trakuunija.lku.lt

Teikiamos paslaugos:

  • Terminuotieji ir taupomieji indėliai
  • Kreditai privatiems, verslui ir žemės ūkiui
  • Kredito refinansavimas
  • Mokėjimo sąskaita
  • Mokėjimo kortelės
  • Elektroninė bankininkystė

Pagrindinis pajus: 30 €

Stojamasis mokestis: 0 €

Iš viso:

30 €
Tapti nariu

Kokios kredito unijos nariu galiu tapti?

Dažniausiai užduodami klausimai

Kviečiame pasinaudoti interaktyviuoju LKU kredito unijų grupės žemėlapiu, kurio dėka pagal savo gyvenamąją, darbo arba studijų vietą galėsite pamatyti Jums tinkamas kredito unijas.

Svarbu! Interaktyviame kredito unijų žemėlapyje pateikiamos tik pagrindinės kredito unijų buveinės. Norėdami sužinoti, kuris kredito unijos padalinys yra įsikūręs arčiausiai Jūsų, pasirinkę kredito uniją spauskite „Tapkite nariu“.

Pagrindinis pajus – kredito unijos nario įsigytas pajaus vardinis dokumentas, kuriuo suteikiama teisė kredito unijos visuotiniame narių susirinkime turėti vieno balso teisę sprendžiant šio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus ir gauti dividendus, taip pat kitos šiame įstatyme nustatytos teisės, išskyrus asocijuoto nario neturtines teises, apribotas pagal šį įstatymą. Taigi įsigiję pagrindinį pajų kredito unijoje tampate tos kredito unijos nariu. Pajinis įnašas kredito unijoje – ne mažiau negu 30 Eur dydžio.

Stojamasis mokestis yra kredito unijos nustatytas vienkartinis mokestis, skirtas padengti Jūsų stojimo į uniją administracines išlaidas.

Asmeniui pateikus ir unijai patvirtinus prašymą priimti į kredito unijos narius, anketą „Pažink savo klientą“ bei apmokėjus pagrindinį pajų ir stojamąjį mokestį (tokiam esant), yra tvirtinama asmens tapatybė. Pateiktus dokumentus vertina kredito unija ir priima sprendimą dėl asmens tapimo kredito unijos nariu. Priėmus neigiamą sprendimą, t. y. asmeniui netapus kredito unijos nariu, asmens avansu sumokėti pinigai už pagrindinį pajų yra grąžinami atgal į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Svarbu! Stojamasis mokestis gali būti negrąžinamas, jeigu taip numatyta kredito unijos sąlygose, todėl prieš atlikdami pervedimus pasidomėkite apie konkrečias grąžinimo sąlygas.

Asmeniui tapus kredito unijos nariu, jo įnašas už pagrindinį pajų gali būti grąžinamas tik narystei unijoje pasibaigus. Unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pajų, jį proporcingai sumažina, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė unijoje pasibaigė, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytą unijos nuostolių ir privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo bendrą sumą, jei bendra suma yra nuostoliai.

Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kredito unijai nusprendus su asmeniu atsiskaityti, apie šį sprendimą kredito unija privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą.

Unija su asmeniu atsiskaito išmokėdama jam priklausantį pajų tik po to, kai įvertinus unijos finansinę būklę nustato, kad atsiskaitymas nekels grėsmės unijos veiklos stabilumui ir patikimumui.

Įnašas už pagrindinį pajų grąžinamas priėmus neigiamą sprendimą dėl asmens narystės, t. y. jam netapus kredito unijos nariu. Asmens avansu sumokėti pinigai grąžinami atgal į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, unijos nariu gali tapti tik toje pačioje arba kaimyninėje savivaldybėje gyvenantis, registruotas, studijuojantis ar dirbantis asmuo. Kredito unijos yra kooperatinės ir į bendruomenes orientuotos įstaigos. Bet koks unijų pelnas nepalieka Jūsų regiono ir yra naudojamas teikti finansines paslaugas Jums ir Jūsų kaimynams, artimiesiems ir bendruomenės nariams.

Kredito unija – kooperatiniais pagrindais veikianti lietuviško kapitalo kredito įstaiga. Kooperacijos specifika skiriasi nuo banko, o didžiausias skirtumas – valdymo struktūra.

Norėdamas naudotis kredito unijos paslaugomis, asmuo turi tapti unijos nariu, vadinasi, įsigyti pajų. Kredito unijoje vienas narys – vienas balsas visuotiniuose narių susirinkimuose. Taigi kredito unija yra valdoma demokratiniu principu, o kiekvienas narys yra ir savininkas, turintis balso teisę.

Tuo tarpu komercinis bankas yra akcininkų valdoma akcinė bendrovė. Akcininko balso įtaka yra proporcinga jo turimam akcijų skaičiui, o banko uždirbtas pelnas gali būti paskirstomas visiems akcininkams dividendų forma.

Kredito unija – lietuviško kapitalo finansų įstaiga, o visas uždirbtas pelnas lieka toje bendruomenėje, kurioje ji veikia. Dėl tos priežasties, kredito unija gali palankesnėmis sąlygomis teikti finansines paslaugas smulkiems ūkininkams, verslininkams ar savivaldybės gyventojams. Taigi neretai šiose kredito įstaigose palūkanos, mokamos už jose laikomus indėlius, yra didesnės negu bankuose.

Lietuvoje veikiančius bankus prižiūri Lietuvos bankas. LKU grupės kredito unijas prižiūri dvi įstaigos: Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija. Taip užtikrinama, kad kredito unijos veiktų neprisiimdamos per didelės rizikos, bei įgyvendinama kryžminių garantijų schema. Vadinasi, bent vienai LKU grupės kredito unijai patyrus laikinų sunkumų, atsakomybę prisiima visa grupė. Taip pat LKU kredito unijos yra valstybinio indėlių draudimo sistemos dalyvės, todėl net žlugus visai grupei įsijungtų indėlininkų apsaugos ir indėlių kompensavimo mechanizmai.

Jeigu ketinate tapti kredito unijos nariu nuotoliniu būdu, vienas iš žingsnių kredito unijai įsitikinti, jog sutartis sudaroma tikrai su Jumis, o ne kitu asmeniu, – nuotolinis tapatybės nustatymas. Šiam tikslui Jums reikės turėti įrenginį su vaizdo kamera ir galiojantį savo asmens tapatybės dokumentą: asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje.

Pradėjus procesą, Jūsų bus paprašyta padaryti savo veido nuotrauką, vėliau – dokumento nuotraukas. Įsitikinkite, kad fotografuojate tinkamai apšviestoje aplinkoje ir Jūsų veido bruožai – gerai įžiūrimi. Taip pat įsitikinkite, kad atliekant asmens tapatybės dokumento fotografijas, dokumente esanti informacija yra įskaitoma.

Svarbu! Atliekant nuotolinį tapatybės nustatymą, jokiu būdu nefotografuokite dokumento kopijos ar kitokio tipo dokumento, nei nurodyta. Taip pat įsitikinkite, kad nuotraukoje nebus matomi kiti asmenys.

Pildydami duomenis nuotolinėje narystės savitarnos sistemoje, Jūs atliksite tuos pačius žingsnius, kuriuos atliktumėte atvykę į kredito uniją: elektroniniu būdu pateiksite prašymą tapti kredito unijos nariu, užpildysite „Pažink savo klientą“ anketą ir pateiktus duomenis patvirtinsite. Atkreipiame dėmesį, kad duomenų tvirtinimui būtina naudoti tik Jums priklausančias priemones – elektroninį parašą arba mokėjimo sąskaitą. Vėlesniame etape atliksite pagrindinio pajaus ir stojamojo mokesčio, jeigu toks yra taikomas, pervedimą bei nustatysite savo tapatybę nuotoliniu būdu.

Jeigu dėl kokių nors priežasčių kredito unija negalės priimti Jūsų į narius, avansinį mokėjimą už pajinį įnašą Jums grąžinsime ir informuosime apie neigiamo sprendimo priežastis.

Svarbu! Stojamasis mokestis gali būti negrąžinamas, jeigu taip numatyta kredito unijos sąlygose, todėl prieš atlikdami pervedimus pasidomėkite apie konkrečias grąžinimo sąlygas.

Ne, duomenis galite patvirtinti tik naudodamiesi kvalifikuota „Smart-ID“ paskyra (jos fonas yra baltas).