Mobiliosios programėlės bendrosios naudojimo sąlygos

Vartojamos sąvokos

 1. Biometrinės prisijungimo priemonės – išmanaus įrenginio gamintojo įdiegtos apsaugos priemonės, kurios galimos naudoti saugiai prisijungiant prie Mobilios programėlės. Galimos šios priemonės: piršto atspaudas (angl. ir Mobilioje programėlėje gali būti naudojama sąvoka Touch ID) arba veido atvaizdas (angl. ir Mobilioje programėlėje gali būti naudojama sąvoka Face ID).
 2. Klientas – asmuo, turintis mokėjimo sąskaitą Unijoje, ir sudaręs su Unija Elektroninių paslaugų teikimo sutartį.
 3. Mobilioji programėlė – Lietuvos centrinės kredito unijos (toliau – LCKU) sukurta ir vystoma kredito unijų mobilioji programėlė prekės su ženklu LKU. Mobilioji programėlė suteikia galimybę mokėti ir gauti lėšas bei atlikti kitas Unijos nustatytas operacijas.
 4. Naudotojas – fizinis pilnametis asmuo, kuris naudojasi Unijos Mobiliąja programėle savo ar kito Kliento vardu. Naudotojas ir Klientas gali būti tas pats asmuo.
 5. Operacijos – Naudotojo inicijuotas lėšų pervedimas iš Sąskaitos, informacijos apie Sąskaitoje atliktas operacijas ir lėšų likutį pateikimas, Naudotojo mokėjimo nurodymų ir sutikimo dėl mokėjimo nurodymų vykdymo pateikimas Unijai Mobiliąja programėle ir kitos operacijos, susijusios su Unijos teikiamomis paslaugomis, įskaitant Operacijas, kurias Unija leis atlikti naudojantis Mobiliąja programėle ateityje.
 6. Prisijungimo duomenys – Naudotojo atpažinimo kodas sistemoje.
 7. Sąlygos – šios Unijos Mobiliosios programėlės naudojimo sąlygos, kurios yra Elektroninių paslaugų teikimo sutarties sudėtinė dalis.
 8. Sąskaitos – tai Kliento mokėjimo sąskaitos (įskaitant mokėjimo sąskaitą, susietą su mokėjimo kortele) Unijoje, naudojamos operacijoms Mobiliąja programėle atlikti.
 9. Unija – kredito unija, su kuria Klientas yra sudaręs Sutartį.
 10. Kitos šiose Sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose ir Sutartyje vartojamas sąvokas.

  Sąlygų objektas
 11. Sąlygos reglamentuoja Kliento ir Unijos santykius, atsirandančius Naudotojui naudojantis Mobiliąja programėle ir (arba) atliekant  Operacijas.
 12. Jei Klientas ir Naudotojas yra tas pats asmuo, Sąlygos taip pat reglamentuoja Unijos ir Naudotojo santykius, susijusius su Prisijungimo duomenimis bei jų naudojimu.

  Bendrosios sąlygos
 13. Naudojantis Mobiliąja programėle Naudotojui suteikiama teisė atlikti šias Operacijas:
  1. sužinoti savo mokėjimo sąskaitų disponuojamus likučius;
  2. pervesti pinigus pagal mokėjimo nurodymus gavėjui į kitą kredito įstaigą, kuri veikia Lietuvoje ar kitoje SEPA erdvei priklausančioje valstybėje;
  3. gauti savo mokėjimo sąskaitų išrašus už ne ilgesnį nei 90 dienų laikotarpį;
  4. peržiūrėti savo turimų aktyvių mokėjimo kortelių sąrašą;
  5. parašyti žinutę Unijai;
  6. blokuoti mokėjimo kortelę, susisiekiant su mokėjimo kortelių apdorojimo centru.
 14. Pirmą kartą įdiegiant Mobiliąją programėlę, Naudotojas ją registruoja pasitelkdamas jam išduotus Prisijungimo duomenis ir pasirinkęs nurodytą identifikavimo priemonę bei patvirtindamas, kad sutinka su šių Sąlygų turiniu. Mobilia programėle galima naudotis tik tuo atveju, jeigu su Klientu yra sudaryta ir yra galiojanti Sutartis.
 15.  Registruojant Mobiliąją programėlę, Naudotojas gali pasitelkti prisijungimui prie jos naudoti Biometrines prisijungimo priemones, aktyvuodamas šį prisijungimo būdą Mobilioje programėlėje.
 16.  Naudotojas gali būti įdiegęs ir naudotis Mobiliąja programėle keliuose išmaniuose įrenginiuose.
 17.  Jeigu LCKU įdiegia naujus Mobilios programėlės funkcionalumus, pradėdamas jais naudotis Naudotojas sutinka su jų teikimu.
 18.  Mobilios programėlės naudojimas nėra apmokestinamas. Klientui yra taikomi Unijos patvirtinti įkainiai Operacijoms ar kitoms su Sąskaitomis susijusioms paslaugoms.
 19.  Šių Sąlygų nuostatos taikomos, jei Mobiliosios programėlės Naudotojas atliko visus veiksmus, kurių yra reikalaujama norint naudoti Mobiliąją programėlę.

  Naudojimasis ir apsauga
 20. Patvirtindamas šias Sąlygas Naudotojas sutinka su Unijos privatumo politikos sąlygomis.
 21. Naudodamasis Mobiliąja programėle, Klientas / Naudotojas vadovaujasi šiomis Sąlygomis, Sutartimi ir Elektroninių paslaugų naudojimo taisyklėmis. Apie šių dokumentų pakeitimus Unija informuoja Klientą / Naudotoją Sutartyje nustatyta tvarka.
 22. Naudotojas, prieš pradėdamas naudotis ir toliau naudodamasis Mobiliąja programėle, įsipareigoja užtikrinti, kad išmanieji įrenginiai, kuriuose įdiegta Mobilioji programėlė, apsaugoti slaptažodžiu, Biometrinėmis prisijungimo priemonėmis ar kitomis įrenginių saugumo priemonėmis, kurios apsaugotų įrenginio naudojimą pašaliniams asmenims. Naudotojas įsipareigoja, jog jo išmanieji įrenginiai, kuriuose įdiegta Mobilioji programėlė, atitiktų minimalias technines saugumo rekomendacijas, kurios skelbiamos https://lku.lt tinklalapyje, skiltyje „Saugus paslaugų naudojimas“, priešingu atveju nei Unija, nei LCKU negali užtikrinti saugaus Naudotojo duomenų naudojimo.
 23. Operacijų atlikimas yra identifikuojamas Naudotojui suvedus Prisijungimo duomenis arba panaudojus Biometrines prisijungimo priemones ar pasirinktą identifikavimo priemonę.
 24. Prevenciškai Naudotojo tam tikru dažnumu gali būti paprašoma prisijungti naudojant Prisijungimo duomenis ir pasirinktą identifikavimo priemonę. 5 kartus neteisingai bandant prisijungti Biometrinėmis prisijungimo priemonėmis, jos yra laikinai blokuojamos ir tokiu atveju yra privaloma prisijungti naudojant Prisijungimo duomenis ir pasirinktą identifikavimo priemonę siekiant toliau naudotis Biometrinėmis prisijungimo priemonėmis.
 25. Mobiliosios programėlės Naudotojas įsipareigoja asmeniškai naudotis Mobiliosios programėlės paslauga, užtikrinti Prisijungimo duomenų bei išmanaus įrenginio biometrinės apsaugos priemonių apsaugą, kad tretieji asmenys nesužinotų Prisijungimo duomenų ir (ar) negalėtų pasinaudoti išmaniojo įrenginio biometrinės apsaugos priemonėmis, ir naudotis slaptažodžių apsaugos užtikrinimo ir kitomis apsaugos priemonėmis.
 26. Mobiliosios programėlės Naudotojas turi užtikrinti, kad tretieji asmenys neturėtų prieigos prie jo išmanaus įrenginio, kuriame įdiegta Mobilioji programėlė.
 27. Jeigu išmanusis įrenginys, kuriame įdiegta Mobilioji programėlė, arba Prisijungimo duomenys yra pamesti arba pavogti arba jeigu atsiranda rizika, kad trečiasis asmuo galėjo sužinoti prisijungimo duomenis ir/arba pasinaudoti išmaniuoju įrenginiu, Mobiliosios programėlės Naudotojas turi nedelsdamas informuoti Uniją telefonu, elektroniniu paštu arba elektroninės bankininkystės „i-Unija“ žinute, kad Mobilios programėlės pasiekiamumas būtų apribotas.
 28. Unija turi teisę blokuoti Mobiliąją programėlę, kai turi pagrįstų įtarimų, jog Naudotojas galėjo pažeisti Mobilios programėlės ar išmaniojo įrenginio saugumo nustatymus.
 29. Unija gali pasitelkti Mobiliąją programėlę informaciniams pranešimams siųsti.
 30. Naudotojas informuoja Uniją apie klaidas arba veikimo sutrikimus, kurie neleidžia naudotis Mobiliąja programėle, iš karto, kai tik juos pastebi.

  Operacijų atlikimas ir mokėjimo nurodymų vykdymas
 31. Mobilioje programėlėje suteikiama galimybė naudotis (atlikti Operacijas, matyti Sąskaitos išrašą ir pan.) tik Sąskaitomis. Kitos Kliento sąskaitos (pajinės sąskaitos, indėlių, kreditų ir t. t.) Mobiliojoje programėlėje neatvaizduojamos.
 32. Šalys susitaria, kad Naudotojo atlikti veiksmai naudojantis Mobiliąja programėle visiškai atitinka Naudotojo valią.
 33. Unija Mobiliąja programėle gautą Naudotojo mokėjimo nurodymą vykdo Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose ir Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme nustatytais terminais ir tvarka. Jei Naudotojas Mobiliąja programėle pateikia mokėjimo nurodymą ne Unijos darbo laiku, mokėjimo nurodymo pateikimo Unijai diena laikoma ne vėliau kaip kita Unijos darbo diena.

  Šalių atsakomybė ir nuostolių atlyginimas
 34. Unija neatsako už tai, kad dėl gedimų telekomunikacijų tinkluose, išmaniuose įrenginiuose arba dėl telekomunikacijos paslaugas teikiančių įmonių kaltės arba dėl to, kad Naudotojas neturėjo kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos arba dėl to, kad ši įranga buvo sugedusi, Naudotojas negalėjo naudotis Mobiliąja programėle arba dėl sutrikimų telekomunikacijų tinkluose informacija buvo prarasta, iškraipyta ar pan.
 35. Naudotojas negali keisti Mobilios programėlės, leisti kitiems asmenims atlikti tokių veiksmų. Naudotojas atsako už saugų kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos, kuria pateikiami mokėjimo nurodymai, sutikimai vykdyti mokėjimo nurodymus, ar atliekamos Operacijos, naudojimą, t. y. reguliariai atnaujina antivirusinę ir privatumo saugos programinę įrangą. Jei Naudotojas nesilaiko šių reikalavimų, Unija atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės ar su Sutartimi ar Sąlygomis susijusių įsipareigojimų vykdymo.
 36. Jeigu Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nėra nurodyta kitaip, Naudotojas visiškai atsako už visas Operacijas, atliktas Mobiliąja programėle panaudojant pasirinktą identifikavimo priemonę, taip pat atsako už pateikiamų mokėjimo nurodymų ir juose nurodytų unikalių identifikatorių bei kitos informacijos teisingumą.
 37. Unija atsako už mokėjimo nurodymų įvykdymą Unijos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose, Sutartyje ar kitose su Klientu sudarytose sutartyse ar teisės aktuose nustatyta tvarka.
 38. Unija neprisiima atsakomybės už mokėjimo nurodymo nevykdymą arba pavėluotą jo vykdymą, jeigu Unija negavo mokėjimo nurodymo arba mokėjimo nurodymas buvo pavėluotai pateiktas dėl telekomunikacijų ryšio sutrikimų, jeigu jį pavėluotai pateikė asmuo arba organizacija, siunčianti mokėjimo nurodymą Unijai, arba trečioji šalis.
 39. Nuostoliai, susiję su Kliento / Naudotojo pasirinktos identifikavimo priemonės praradimu, atskleidimu, netinkamu naudojimu ar saugojimu, tarp Unijos ir Kliento / Naudotojo paskirstomi vadovaujantis šiais principais:
  1. nuostoliai, atsiradę iki Sąlygų 28 punkte numatyto pranešimo pateikimo Unijai, tenka Klientui;
  2. nuostoliai, atsiradę po Sąlygų 28 punkte numatyto pranešimo pateikimo Unijai, tenka Unijai, išskyrus tuos atvejus, kai Klientas / Naudotojas veikė nesąžiningai. Šio punkto nuostatos taikomos Klientui / Naudotojui, kuris yra vartotojas;
  3. tuo atveju, kai Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos ar teisės aktai numato maksimalią Kliento / Naudotojo atsakomybės už nuostolius sumą, Klientui / Naudotojui tenka tik nuostolių suma, neviršijanti teisės aktų nustatytos maksimalios atsakomybės sumos, išskyrus atvejus, kai nuostoliai atsirado dėl Kliento / Naudotojo tyčios ar didelio neatsargumo ar kitus teisės aktų nustatytus atvejus, kai ši maksimali atsakomybės riba netaikoma, jeigu Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nėra nurodyta kitaip;
 40. Klientui tenka visi dėl neautorizuotų Operacijų atsiradę nuostoliai, jei Klientas / Naudotojas juos patyrė veikdamas nesąžiningai, dėl didelio neatsargumo ar tyčios neįvykdęs vienos ar kelių Sutartyje ar Sąlygose nustatytų pareigų.

  Asmens duomenys bei jų tvarkymas
 41. Naudotojas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad teikiant Mobiliosios programėlės paslaugą, Unija / LCKU tvarko Mobiliosios programėlės Naudotojo asmens duomenis: vardą; pavardę; asmens kodą; Sąskaitų numerius; mokėjimo kortelių numerius; elektroninio pašto adresą; mobilaus telefono numerį; IP adresą.
 42. Unija / LCKU, vykdydama mokėjimo nurodymą arba perduodamas mokėjimo prašymą, gali perduoti Mobiliosios programėlės Naudotojo vardą ir pavardę, asmens kodą ir / arba Sąskaitos numerį kitiems mokėjimo ir kitų paslaugų teikėjams dalyvaujantiems vykdant Operaciją.  
 43. Unija gali vykdyti profiliavimą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, automatizuotu ar pusiau automatizuotu būdu, siekdama vykdyti sudarytų sandorių stebėseną, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui bei sukčiavimui. Vykdant automatizuotą (ar pusiau automatizuotą) sprendimų priėmimą gali būti naudojamos matematinės ar statistinės priemonės.
 44. Patvirtinęs Unijai savo asmens tapatybę ir pateikęs atitinkamą prašymą, Naudotojas turi šias teises:
  1. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;
  2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Naudotojas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu Klientas / Naudotojas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Unijos nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
  3. nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu;
  4. pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Unija arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
  5. reikalauti, kad sprendimas dėl Sąlygų būtų peržiūrėtas su žmogaus įsikišimu, jeigu Sąlygos buvo sudarytos automatiniu būdu;
  6. jei jo teisės pažeidžiamos, Naudotojas gali kreiptis į Unijos paskirtą atsakingą asmenį, kurio kontaktai nurodyti Unijos internetiniame puslapyje ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.
 45. Unija patvirtina, kad bet kokia informacija apie Naudotoją, susijusi su Sąlygomis, yra laikoma konfidencialia.
 46.  Naudotojo asmens duomenys bus saugomi iki sutartinių santykių pabaigos ir ilgiau, jei to reikalauja galiojantys teisės aktai. Jeigu dėl kokių nors priežasčių Sutartis nutrūktų anksčiau numatyto termino, asmens duomenys bus saugomi vykdant teisės aktų reikalavimus, bet ne ilgiau kaip 10 metų.
 47. Daugiau informacijos apie tai, kaip Unija / LCKU tvarko asmens duomenis, Naudotojas gali rasti Unijos internetiniame puslapyje.

  Sąlygų pakeitimai ir paslaugos nutraukimas
 48. Unija turi teisę vienašališkai keisti Sąlygas ir jų pakeitimus paskelbdama savo interneto svetainėje arba https://lku.lt ir kartu informavusi Klientą / Naudotoją asmeniškai raštu ar kita patvariąja laikmena apie pakeitimus ne vėliau kaip likus 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo. Laikoma, jog Klientas / Naudotojas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Unijai nepraneša, kad su jais nesutinka.
 49. Tiek Unija, tiek LCKU turi teisę laikinai ar visam laikui nutraukti Mobilios programėlės paslaugos teikimą bei administravimą be atskiro Kliento sutikimo esant svarbioms priežastims, prieš tai informavusi Naudotoją Sutartyje nustatyta tvarka.  
 50. Naudotojas gali bet kada nutraukti naudojimąsi Mobiliąja programėle bet kuriuo metu išregistruodamas Mobiliąją programėlę iš išmaniųjų įrenginių. Tokiu atveju Naudotojo duomenys panaikinami iš Mobilios programėlės.
 51. Unija turi teisę nutraukti Naudotojo naudojimąsi Mobiliąja programėle, jeigu Naudotojas pažeidė šias Sąlygas, nutraukė Sutartį ar Unijai tapo žinoma, kad Naudotojas sukčiauja ar atlieka kitus neteisėtus veiksmus naudojantis Mobiliąja programėle arba Mobiliąja programėlė Naudotojas nesinaudojo daugiau kaip 12 mėnesių iš eilės.
 52. Šios Sąlygos netenka galios nutraukus tarp Unijos ir Kliento sudarytą Sutartį.