06/05 

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: Alytaus kredito unijos stebėtojų tarybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: Alytaus kredito unijos vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Alytaus kredito unijos valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Alytaus kredito unijos paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1.         SVARSTYTA. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas.

NUTARTA: Įvertinti teigiamai metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

  1. SVARSTYTA. Pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

NUTARTA: Patvirtinti metinę finansinę atskaitomybę. 2019 m. pelną paskirstyti pagal pateiktą nutarimo projektą.

  1. SVARSTYTA. KU veiklos plano 2020-2022 metų tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti KU veiklos planą 2020-2022 metams.

  1. SVARSTYTA. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatą.

  1. SVARSTYTA. Dėl kredito unijos kapitalo formavimo principo ir skolinimo apribojimo.

NUTARTA: Patvirtinti kredito unijos kapitalo formavimo principą ir skolinimosi apribojimą:

„Tvarų papildomą kredito unijos pajinį kapitalą formuoja besiskolinantys kredito unijos nariai. Besiskolinantys, prieš imdami paskolą privalo turėti įsigiję ne mažesnį nei penkių procentų (5 proc.) dydžio tvarų unijos papildomą pajų nuo bendros turimų ir planuojamų paskolų sumos. Valdyba, atsižvelgdama į kapitalo poreikį, gali nustatyti ir didesnę normą. Vienam kredito unijos nariui gali būti skolinama ne daugiau kaip dvidešimteriopa to nario tvaraus pajinio įnašo dydžio suma“.

  1. SVARSTYTA. Dėl neaktyvių kredito unijos narių išbraukimo (šalinimo) iš unijos narių sąrašo ir jų pajinių įnašų perkėlimo į rezervą.

 NUTARTA: Patvirtinti neaktyvių kredito unijos narių išbraukimo (šalinimo) iš unijos narių sąrašą ir jų pajinių įnašų perkėlimo į rezervą.

Pirmininkas – Edmundas Samauskas

 

Sekretorė – Aida Ikasalienė

 

Pajininkų įgaliotas atstovas –  Leonas Poškevičius