05/08 

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 dalimi informuojame, kad 2020-04-27 d. įvyko kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti sprendimai:

  1. Teigiamai įvertinta 2019 m. kredito unijos vidaus audito tarnybos ataskaita.
  2. Teigiamai įvertinta 2019 m. kredito unijos valdybos ataskaita.
  3. Teigiamai įvertinta 2019 m. kredito unijos paskolų komiteto ataskaita.
  4. Patvirtintas 2019 m. kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno (nuostolių dengimo) paskirstymo projektas.
  5. Patvirtintas kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ 2020-2022 m. veiklos planas.
  6. Patvirtinta 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
  7. Išrinkta kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ paskolų komiteto narė ir pirmininkė.
  8. Pašalinti nariai, nevykdantys savo pareigų ir pažeidžiantys LR Kredito unijų įstatymą bei kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” įstatus.
  9. Patvirtinti naujos redakcijos kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” įstatai, suderinti su Kredito unijų įstatymo pakeitimais.
  10. Suteikti įgaliojimai kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją, administracijos vadovo pavaduotoja Deimantė Valašinė

8 46 210 210, deimante@mtk.lt