03/23 

PAPILDOMAS PRANEŠIMAS
2020m. balandžio 10 d. 17,30 val. Trakų kredito unijos buveinėje, adresu: Vytauto g. 19-1,  Trakai  šaukiamas  visuotinis narių susirinkimas, tačiau dėl karantino situacijos ir viešųjų renginių draudimo visuotinis susirinkimas organizuojamas tik balsuojant raštu. Nesurinkus kvorumo, 2020m. balandžio 20 d. 17,30 val.  šaukiamas pakartotinas visuotinis susirinkimas, tik balsuojant raštu.  Yra numatoma sekanti visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinės finansinės atskaitomybės rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  8. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.
  9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimu kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis,  kitais dokumentais bei balsavimo biuleteniu nuo šių metų balandžio 3 d. kredito unijos nariai galės susipažinti interneto svetainėje www. trakuunija.lku.lt .

Asmuo įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių  susirinkimą – administracijos vadovė Jadvyga Dzencevičienė, tel. 8 528 51234, el. p. trakai@lku.lt.