12/04 

Rokiškio kredito unijos pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. lapkričio 27 d. priimti nutarimai:

 1. SVARSTYTA: Rokiškio kredito unijos ir Anykščių kredito unijos reorganizavimo, prijungiant Rokiškio kredito uniją, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą ir pasibaigs kaip juridinis asmuo, prie Anykščių kredito unijos, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, patvirtinimas.

  NUTARTA: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi bei Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos reorganizavimo sąlygomis, reorganizuoti Rokiškio kredito uniją prijungimo būdu, Rokiškio kredito uniją, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prijungiant prie Anykščių kredito unijos, kuri po reorganizavimo tęs savo ir Rokiškio kredito unijos vykdytą veiklą ir kuriai po reorganizavimo pereis Rokiškio kredito unijos turtas, teisės ir pareigos.

 2. SVARSTYTA: Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos reorganizavimo sąlygų tvirtinimas.

  NUTARTA: Patvirtinti Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos reorganizavimo sąlygas, pagal kurias reorganizuojant Rokiškio kredito uniją prijungimo būdu, Rokiškio kredito unija bus prijungiama prie Anykščių kredito unijos, o pastaroji po reorganizavimo tęs savo ir Rokiškio kredito unijos vykdytą veiklą ir po reorganizavimo reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka perims Rokiškio kredito unijos turtą, teises ir pareigas.

 3. SVARSTYTA: Po reorganizavimo veiksiančios Anykščių kredito unijos įstatų tvirtinimas ir įgaliojimo pasirašyti įstatus suteikimas.

  NUTARTA: Patvirtinti Anykščių kredito unijos, kuri po reorganizavimo tęs savo ir Rokiškio kredito unijos unijos veiklą, įstatus ir įgalioti Anykščių kredito unijos administracijos vadovą Birutę Visminienę pasirašyti Anykščių kredito unijos įstatus.

 4. SVARSTYTA: Įgaliojimų Rokiškio kredito unijos ir Anykščių kredito unijos vadovams dėl visuotiniame narių susirinkime priimtų sprendimų ir reorganizavimo įgyvendinimo suteikimas.

  NUTARTA: Pavesti Rokiškio kredito unijos ir Anykščių kredito unijos vadovams (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) įgyvendinant teisės aktų reikalavimus pateikti notarui, Juridinių asmenų registrui, Lietuvos bankui ir kitiems subjektams Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl Anykščių kredito unijos naujų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio sprendimo bei reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę aukščiau nurodytiems atstovams (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna apimtimi.

Rokiškio kredito unijos valdyba