11/13 

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 dalimi informuojame, kad 2018-11-06 įvyko neeilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

 1. Išrinktas Susirinkimo pirmininkas;
 2. Išrinktas Susirinkimo sekretorius;
 3. Pritarta Kredito unijos narių, nevykdančių LR kredito unijų įstatyme ir unijos įstatuose nurodytų pareigų, pašalinimui iš kredito unijos;
  1. Vincas Grauslys atšauktas iš stebėtojų tarybos nario bei pirmininko pareigų nuo to momento, kai Lietuvos bankas išduos leidimą naujajam stebėtojų tarybos nariui ir pirmininkui eiti pareigas,
  2. stebėtojų tarybos nariu ir pirmininku išrinktas Jonas Povilionis, kuris pradės eiti pareigas nuo Lietuvos banko leidimo išdavimo dienos;
  1. vietoj atsistatydinusio Dariaus Jasiulio valdybos nariu išrinktas Vincas Grauslys, kuris pradės eiti pareigas nuo tos dienos, kai nustos eiti stebėtojų tarybos nario ir pirmininko pareigas,
  2. iš valdybos pirmininko pareigų atšaukta Neringa Sakalauskienė,
  3. valdybos pirmininku išrinktas Mantas Janavičius;
 4. Vietoj atsistatydinusio Vyčio Dambrausko paskolų komiteto nare išrinkta Vaida Pinkevičienė;
 5. Pritarta Kredito unijos pavadinimo keitimui į Kredito unija „Magnus“;
 6. Pritarta Kredito unijos buveinės adreso keitimui į Konstitucijos pr. 15, Vilnius, Vilniaus m. sav.;
 7. Patvirtinta nauja įstatų redakcija ir suteiktas įgaliojimas administracijos vadovei pasirašyti įstatus ir juos įregistruoti VĮ „Registrų centras“;
 8. Patvirtinta atnaujinta 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmata;
 9. Pritarta Kredito unijos įstojimui į Asociaciją Lietuvos kredito unijos 2019 metais.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie įvykusį visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovė Neringa Sakalauskienė, tel. Nr. 8 614 44131, el. paštas info@paneveziounija.lt