04/18 

Ukmergės ūkininkų kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018-03-29, priimti nutarimai:

 

 1. 2017 m.  stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 2. 2017 m. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 3. 2017 m. valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 4. 2017 m. paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
 5. Patvirtintas 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
 6. Patvirtinta 2017 m. pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarka.
 7. Patvirtinta 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
 8. Patvirtintas 2018-2020 metų kredito unijos veiklos planas.
 9. Išrinkti valdybos nariai ir valdybos pirmininkas.
 10. Išrinkti kredito unijos paskolų komiteto nariai ir pirmininkas.
 11. Išrinkta audito įmonė 2018 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui .
 12. Patvirtintas lėšų , kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti, limitas.
 13. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 14. Patvirtinta metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams suma.
 15. Patvirtinta nauja Ukmergės ūkininkų kredito unijos įstatų redakcija.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g.4-19, Ukmergės m .

UKMERGĖS ŪKININKŲ KREDITO UNIJOS  VALDYBA