04/13 

Radviliškio kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 30 d. priimti sprendimai:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
 4. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė. Patvirtinta 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvarka.
 5. Patvirtinta 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmata.
 6. Patvirtinta nauja Įstatų redakcija.
 7. Išrinkti valdybos nariai.
 8. Išrinktas paskolų komiteto narys.
 9. Išrinkta audito įmonė UAB „Kristalina“.
 10. Nustatytas limitas lėšų, skirtų audito įmonės darbui apmokėti.
 11. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sandorių sudarymo, jei sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose,  adresu Vasario 16-osios g. 5-1, Radviliškis.

Radviliškio kredito unijos valdyba.