04/12 

Rokiškio kredito unijos pakartotinio  visuotinio  narių  susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo mėn. 27 dieną priimti nutarimai

 1. SVARSTYTA: Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA:  Įvertinti  teigiamai  stebėtojų tarybos veiklos ataskaitą už 2017 m.
 1. SVARSTYTA: Revizoriaus ataskaita . Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA : Įvertinti teigiamai  revizorės pateiktą  kredito unijos veiklos už 2017 m. inspektavimo ataskaitą.
 1. SVARSTYTA: Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA  Įvertinti teigiamai  2017 m. valdybos veiklos ataskaitą.
 1. .SVARSTYTA: Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA : Įvertinti teigiamai  paskolų komiteto veiklos ataskaitą už 2017 m.
 1. SVARSTYTA: Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos  projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio  tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo ) tvarkos priėmimas. NUTARTA:
  1. Patvirtinti 2017 m.metinių  finansinių  ataskaitų  rinkinį.
  2. Patvirtinti pelno paskirstymo (nuostolių dengimo ) tvarką.
 1. SVARSTYTA: 2018 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. NUTARTA : Patvirtinti 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatą.
 1. SVARSTYTA: Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas. NUTARTA:
  1. Patvirtinti naujos redakcijos kredito unijos įstatus.
  2. Įgalioti  administracijos vadovę  Janiną Gubanovą   pasirašyti pakeistus  įstatus  ir juos įregistruoti  Juridinių asmenų registre.
 1. SVARSTYTA: Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas. NUTARTA:
  1. Į valdybą  išrinkti :Liudą Mikulėnienę, Joną Mikalkevičių,Vytautą Vilį, Robertą Einorį, Anicetą Bytautą,
  2. Valdybos pirmininke perrinkti Liudą Mikulėnienę.
 1. SVARSTYTA: Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas. NUTARTA:
  1. Į paskolų komiteto narius perrinkti : Valentiną Šedį, Aldoną Varanienę, Zitą Vyšniaveckienę, Aušrį Žiukelį, Vidmantą Meilų.
  2. Paskolų komiteto pirmininku perrinkti Valentiną Šedį .
 1. SVARSTYTA: Auditoriaus ar audito įmonės rinkimas. NUTARTA : Išrinkti audito įmonę 2018-2020 metams UAB “Audito tikslas”.
 1. SVARSTYTA: Lėšų, kurios bus skirtos auditoriaus arba audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas. NUTARTA : Audito įmonės darbui apmokėti nustatyti  8100€ 2018-2020 metams.
 1. SVARSTYTA : Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimui , ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.NUTARTA:
  1. Suteikti įgaliojimus valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimui , ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma vieršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  2. Įgaliojimus suteikti visai valdybos kadencijai.