04/12 

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 d. informuojame, kad 2018-03-28 d. įvyko KU „Mėmelio taupomoji kasa“ visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo nuspręsta:

 1. Teigiamai įvertinti   2017 m. stebėtojų tarybos  metinę ataskaitą.
 2. Teigiamai įvertinti    2017 m. vidaus audito tarnybos metinę ataskaitą.
 3. Teigiamai įvertinti   2017 m. valdybos  metinę ataskaitą.
 4. Teigiamai įvertinti   2017 m. paskolų komiteto metinę ataskaitą.
 5. Patvirtinti 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno paskirstymo projektą.
 6. Patvirtinti 2018 m. KU „Mėmelio taupomoji kasa“ pajamų ir išlaidų sąmatą.
 7. Patvirtinti lėšų, skirtų  einamųjų  2018 metų kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ finansinei atskaitomybei patikrinti, limitą.
 8. Patvirtinti naujos redakcijos kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” įstatus.
 9. Pašalinti iš tikrųjų bei asocijuotų kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ narių, narius nevykdančius savo pareigų bei pažeidžiančius LR Kredito unijų įstatymą bei kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ įstatus.
 10. Suteikti kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ valdybai teisę priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 11. Išstoti  iš Asociacijos Lietuvos kredito unijos.
 12. Atšaukti stebėtojų tarybos narius iš užimamų pareigų.

Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ valdyba