04/11 

Kredito unijos „JONAVOS ŽEMĖ“ pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 26 d. priimti nutarimai:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita ir įvertinimas. NUTARTA: Stebėtojų tarybos ataskaitą įvertinti teigiamai.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita ir įvertinimas. NUTARTA: Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.
 3. Valdybos ataskaita ir įvertinimas. NUTARTA: Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.
 4. Paskolų komiteto ataskaita ir įvertinimas. NUTARTA: Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas ir tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. NUTARTA:
  1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal pateiktą projektą patvirtinti.
  2. Nuostolius dengti pagal pateiktą nutarimo projektą.
 6. 2018 metų kredito unijos sąmatos tvirtinimas. NUTARTA: Patvirtinti 2018 metų pajamų išlaidų sąmatą.
 7. Dėl stebėtojų tarybos narių atšaukimo ir naujos kredito unijos įstatų redakcijos tvirtinimo. NUTARTA:
  1. Patvirtinti kredito unijos įstatų naują redakciją, suteikiant įgaliojimus administracijos vadovei pasirašyti ir ją įregistruoti LR teisės aktų nustatyta tvarka.
  2. Atšaukti stebėtojų tarybos narius.
 8. Kredito unijos valdybos narių rinkimas. NUTARTA: Išrinktas valdybos narys.
 9. Audito įmonės rinkimas. NUTARTA: Audito įmone išrinkti UAB „Audito tikslas“.
 10. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas. NUTARTA: Patvirtinti 10000,00 Eur (dešimt tūkstančių Eur 00 ct) metinių išmokų (tantjemų) fondą įskaitant mokesčius 2018 m.