04/10 

PRANEŠIMAS
apie pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus

Pasvalio kredito unijos  pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2018 m. kovo 27  d., priimti sprendimai:

  1. Patvirtinta 2017 m. valdybos ataskaita ir įvertinta teigiamai.
  2. Patvirtinta 2017 m. paskolų komiteto ataskaita ir įvertinta teigiamai.
  3. Patvirtinta 2017 m. vidaus audito tarnybos ataskaita ir įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtinta 2017 m. stebėtojų tarybos ataskaita dėl kredito unijos valdymo organų darbo ir įvertinta teigiamai.
  5. Patvirtintas 2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys, visas 2017 m. pelnas paskirtas į rezervus.
  6. Patvirtinta 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
  7. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  8. Išrinkta audito įmonė UAB “Grant Thornton Baltic” kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui ir nustatytas lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti, limitas.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovė Svajonė Janeliūnienė, tel. nr.: 8 (451) 50203, el.paštass.janeliuniene@lku.lt