04/06 

Plungės kredito unijos visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 21 d.
Nutarimai
Nr. Darbotvarkės klausimai Nutarimai
1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas. 2017 m. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
2. Valdybos veiklos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas 2017 m. valdybos veiklos ataskaita įvertinta teigiamai.
3. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas. 2017 m. paskolų komiteto veiklos ataskaita įvertinta teigiamai.
4. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas. 2017 m. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita įvertinta teigiamai.
5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Priimtas nutarimas dėl pelno paskirstymo
6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Patvirtinta 2018 pajamų ir išlaidų sąmata.
7 Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas. Pritarta išmokų (tantjemų)  mokėjimui.
8 Dėl kredito unijų konsolidacijos. Pritarta kredito unijų konsolidacijai.