04/06 

PRANEŠIMAS

Kredito unijos Skuodo bankelis narių dėmesiui!

 2018 m. kovo 23 d. įvyko Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kurio metu priimti šie sprendimai:

teigiamai įvertintos stebėtojų tarybos, vidaus audito tarnybos, valdybos bei paskolų komiteto ataskaitos;

patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, priimtas nutarimas dėl nuostolio dengimo tvarkos;

patvirtinta 2018 m. pajamų – išlaidų sąmata;

išrinktas naujas valdybos narys;

suteikti valdybai įgaliojimai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo;

patvirtinti  naujos redakcijos kredito unijos įstatai.

Su darbotvarkėje priimtų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Vytauto 13-33, Skuodas arba telefonu 8-440-51761.

Kredito unijos Skuodo bankelis valdyba