04/05 

Naftininkų kredito unijos visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 23 d. nutarimai:
Nr. Darbotvarkės klausimai Nutarimai
1. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas. Patvirtinta 2017 m. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaitą.
2. Revizorės ataskaita 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas. Patvirtinta 2017 m. revizorės ataskaitą.
3. Valdybos veiklos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas. Patvirtinta 2017 m. valdybos veiklos ataskaitą.
4. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas. Patvirtinta 2017 m. paskolų komiteto veiklos ataskaitą.
5. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas. Pavirtinta 2017 m. finansinę atskaitomybė ir pelno paskirstymas.
6. 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Patvirtintas 2018 pajamų ir išlaidų sąmatos projektas.
7 Kredito unijos nario rinkimas Išrinktas valdybos narys
8 Audito įmonės rinkimas Išrinkta audito įmonė.
9 Lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas. Nustatytas limitas audito įmonės darbui apmokėti.
10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. Suteikti valdybai įgaliojimai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
11. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas. Skirtos metinės išmokos (tantjemos) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams.
12. Dėl stebėtojų tarybos atšaukimo ir Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimo. Patvirtinti naujos redakcijos kredito unijos įstatai.