04/05 

Kredito unijos „Tikroji viltis“  pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 30 d. priimti nutarimai:
  1. Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  5. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė. Patvirtinta 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvarka.
  6. Išrinkta audito įmonė UAB „Grant Thorton Baltic“.
  7. Patvirtinta 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmata.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose,  adresu L.Petravičiaus a.4A, Naujoji Akmenė.

Kredito unijos „Tikroji viltis“ valdyba