03/28 

Panevėžio kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 22d. priimti nutarimai:

  1. .Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Stebėtojų tarybos ataskaitą įvertinti teigiamai.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.NUTARTA: Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

NUTARTA: 5.1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal pateiktą projektą patvirtinti.

  5.2. Pelną paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktą nutarimo projektą.

  1. 2018 metų kredito unijos pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas. NUTARTA: Pajamų ir išlaidų sąmatą pagal pateiktą nutarimo projektą patvirtinti.
  2. Dėl Panevėžio kredito unijos kapitalo. NUTARTA: Priemonių planą dėl Panevėžio kredito unijos nuosavo kapitalo padidinimo tvirtinti.
  3. Audito įmonės rinkimas. NUTARTA: Audito įmone išrinkti Grant Thornton Baltic UAB.
  4. Lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti, limito nustatymas.NUTARTA: Nustatytas lėšų auditui limitas.

Tel. Nr. 8687 47299