03/24 

PRANEŠIMAS

2018 m. kovo  30 d. 12 val. Radviliškio miesto seniūnijos salėje, esančioje Gedimino g. 8, šaukiamas Radviliškio kredito unijos, buveinės adresas Vasario 16-osios g. 5-1 Radviliškis, eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 5. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 6. Naujos kredito unijos įstatų redakcijos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos valdybos narių rinkimas.
 8. Kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas.
 9. Audito įmonės rinkimas.
 10. Lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.
 11. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis ir kitais dokumentais  unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose adresu Vasario 16-osios g. 5-1, Radviliškis.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Nijolė Rimaitė, 8422 54253, mob. 8 611 29252, n.rimaite@lku.lt

Valdyba