03/22 

2018 m. kovo mėn. 27 d. 11 val. Rokiškio r. savivaldybės  I aukšto salėje,    esančioje Respublikos g.94, Rokiškis šaukiamas Rokiškio kredito unijos pakartotinis visuotinis narių susirinkimas , numatant šią darbotvarkę :                                                                

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Revizoriaus ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita . Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo ( nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2018 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Naujos redakcijos kredito unijos įstatų tvirtinimas
 8. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas .
 10. Auditoriaus ar audito įmonės rinkimas.
 11. Lėšų , kurios bus skirtos auditoriaus arba audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.
 12. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimui, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Respublikos g.94, Rokiškyje

Tel. pasiteirauti (8-458)51393, mob. tel. (8-673)98254, el. pašto adresas rokiskis@lku.lt

Valdybos pirmininkė   Liuda Mikulėnienė