03/21 

PRANEŠIMAS

2018  m. kovo 29 d. 14 val. Ukmergės kultūros centro, esančio Kauno g. 8, Ukmergės m., Mažojoje salėje (III aukštas) šaukiamas Ukmergės ūkininkų kredito unijos , buveinės adresas Vytauto g.4-19,  Ukmergės m., pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. 2018-2020 metų kredito unijos veiklos plano tvirtinimas.
 8. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 10. Audito įmonės 2018 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas.
 11. Lėšų , kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti, limito nustatymas.
 12. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 13. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
 14. Naujos redakcijos kredito unijos įstatų tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g.4-19, Ukmergės m .

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą:

Alvydas Dilys , tel.: (8 340) 63 365, e. paštas: a.dilys@lku.lt

VALDYBA