03/21 

Kredito unijos „Sūduvos parama“ visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 16 d., priimti nutarimai:

 1. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita už 2017 m. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: 2017 m. stebėtojų tarybos ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai. 

 1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: 2017 m. vidaus audito tarnybos veiklos ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai. 

 1. Valdybos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: 2017 metų valdybos veiklos ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai

 1. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: 2017 metų paskolų komiteto ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai.

 1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 m. ir 2017 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 m. tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

NUTARTA: Tvirtinti metinių finansinių ataskaitų už 2017 metus rinkinį.Tvirtinti 2017 metų pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarką.

 1. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Tvirtinti 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

 1. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

NUTARTA: Tvirtinti naujos redakcijos kredito unijos „Sūduvos parama“ įstatus.

 1. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

NUTARTA: Valdybos nariais išrinkti Redą Damanskienę, Jolitą Matukaitienę, Kazimierą  Spūdienę, Juozą Vosylių, Juozą Kairį. Valdybos pirmininke išrinkti Redą Damanskienę.

 1. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

NUTARTA: Paskolų komiteto nariais išrinkti Olegą Vilutį, Elę Kuprienę, Birutę Gaponovienę. Paskolų komiteto pirmininku išrinkti Olegą Vilutį. 

 1. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

NUTARTA: Suteikti įgaliojimus kredito unijos valdybai visos kadencijos metu priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10  kredito unijos nuosavo  kapitalo.

 1. Audito įmonės 2018-2020 finansinių metų kredito unijos finansinei atskaitomybei rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.

NUTARTA: Išrinkti UAB „Kristalina“ kredito unijos „Sūduvos parama“ audito įmone 2018-2020 finansinių metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti. Nustatyti 9050 Eur lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti už visus 3 finansinius metus, limitą.