02/26 

PRANEŠIMAS

Mažeikių kredito unijos narių dėmesiui!

 

2018 m. kovo 19 d. 12.00 val. Mažeikių miesto seniūnijos salėje, esančioje Laisvės g. 39, Mažeikiai šaukiamas kredito unijos „Mažeikių kredito unija“, buveinės adresas Laisvės g. 11, Mažeikiai eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Išorės audito įmonės rinkimas.
  8. Lėšų, kurios bus skirtos išorės audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.
  9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  10. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Laisvės g. 11, Mažeikiai.

Neįvykus 2018-03-19 visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo), pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. kovo 26 d. 12.00 val. Mažeikių miesto seniūnijos salėje, adresu Laisvės g. 39, Mažeikiai.

                                                                                                                             

Mažeikių kredito unijos valdyba

Tel. 8-443 35065