02/23 

2018  m. kovo 21 d. 10 val. Varėnos kredito unijos salėje, esančioje Vytauto g. 6/ Laisvės g. 2, Varėna šaukiamas Varėnos kredito unijos, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 40, Varėna eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių paskirstymo) projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
 6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Audito įmonės (auditoriaus) rinkimas ir lėšų, kurias galima skirti audito įmonės (auditoriaus) darbui apmokėti, limito nustatymas.
 8. Varėnos kredito unijos ir Alytaus kredito unijos reorganizavimo, prijungiant Varėnos kredito uniją, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą ir pasibaigs kaip juridinis asmuo, prie Alytaus kredito unijos, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, patvirtinimas.
 9. Varėnos kredito unijos ir Alytaus kredito unijos ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimas.
 10. Po reorganizavimo veiksiančios Alytaus kredito unijos įstatų tvirtinimas ir įgaliojimo pasirašyti įstatus suteikimas.
 11. Įgaliojimų Varėnos kredito unijos ir Alytaus kredito unijos ir vadovams dėl visuotiniame narių susirinkime priimtų sprendimų ir reorganizavimo įgyvendinimo suteikimas.
 12. Įgaliojimų suteikimas Varėnos kredito unijos valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, kredito unijos ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jei turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 13. Buveinės adreso pakeitimas.

Neįvykus 2018-03-21 visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. kovo 29 d. 10.00 val. Varėnos kredito unijos salėje, esančioje Vytauto g. 6/ Laisvės g. 2, Varėna.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g. 6/ Laisvės g. 2, Varėna.

Asmenys, įgalioti teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Aida Ikasalienė ir Angelė Kleponienė, tel. Nr. (8-310) 31369, vku@lku.lt.