02/23 

PRANEŠIMAS DĖL ŠAUKIAMO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

Kredito unijos „Prienų taupa“ narių dėmesiui!

2018  m. kovo 23 d. 10 val. kredito unijos „Prienų taupa“ patalpose, šaukiamas kredito unijos “Prienų taupa”, buveinės adresas Vytauto g. 1A-3, Prienai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 8. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.
 9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 10. Audito įmonės rinkimas.
 11. Lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.
 12. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 13. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g.1A-3, Prienai.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą administracijos vadovas Rimantas Slavinskas, tel. 8319 52833, 8686 00456, el.paštas r.slavinskas@lku.lt.

2018  m. kovo 23 d. 10 val. neįvykus kredito unijos „Prienų taupa“ eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, 2018  m. kovo 30 d. 12 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mažojoje salėje, esančioje Vytauto g. 35, Prienai  šaukiamas kredito unijos “Prienų taupa”, buveinės adresas Vytauto g. 1A-3, Prienai, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.