02/23 

2018  m. kovo mėn.  13 d. 15 val. Kėdainių krašto kredito unijos salėje, esančioje Josvainių g. 36, Kėdainiai, šaukiamas Kėdainių krašto kredito unijos, buveinės adresas Josvainių g. 36, Kėdainiai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.
 8. Audito įmonės rinkimas.
 9. Lėšų, kurios bus skirtos auditoriaus arba audito įmonės darbui apmokėti, limito nustatymas.
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 11. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

Neįvykus 2018-03-13 visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. kovo 20 d. 16.00 val. Kėdainių švietimo centro patalpose, esančiose Josvainių g. 40, Kėdainiai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Josvainių g. 36, Kėdainiai.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, Egidijus Žaltauskas Tel. 8 347 50590, El. p. kkku@lku.lt .