02/21 

PRANEŠIMAS

Kredito unijos „Vievio taupa“ narių dėmesiui !

                      2018 m. kovo 15 d. 14.00 val. Elektrėnų savivaldybės viešos bibliotekos salėje, esančioje Draugystės g. 2,  Elektrėnuose, šaukiamas kredito unijos “Vievio taupa”, buveinės adresas: Draugystės g. 19-44, Elektrėnai, eilinis visuotinis narių susirinkimas. Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo ( nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo ( nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Audito įmonės rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti, limito nustatymas.
 8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
 10. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
 11. Dėl narystės Asociacijoje Lietuvos kredito unijos.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo kredito unijos patalpose, adresu Draugystės g. 19-44, Elektrėnai. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Virginija Kulbickienė, 861379731, v.kulbickiene@lku.lt

           Neįvykus pirmajam susirinkimui, dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. kovo 23 d. 14.00 val. Elektrėnų savivaldybės viešos bibliotekos salėje, esančioje Draugystės g. 2, Elektrėnuose,

 Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

                                                                                     Kredito unijos „Vievio taupa“ valdyba