02/20 

PRANEŠIMAS

Kredito unijos „Germanto lobis“ narių dėmesiui

2018 m. kovo 13 d. 15 val. kredito unijos „Germanto lobis“ salėje, esančioje adresu Sedos g. 6, Telšiai (trečias aukštas) šaukiamas kredito unijos “Germanto lobis“, buveinės adresas Sedos g. 6, Telšiai, rinkiminis visuotinis narių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 metus ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 8. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.
 9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai (visos kadencijos laikotarpiui) priimti sprendimus dėl disponavimo Unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 11. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas (jei planuojama mokėti).
 12. Išorės audito įmonės rinkimas.
 13. Lėšų, kurios bus skirtos išorės audito įmonės darbui apmokėti, limito nustatymas.
 14. Dėl narystės Asociacijoje Lietuvos kredito unijos.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Sedos g. 6, Telšiai.

Pakartotinis visuotinis rinkiminis narių susirinkimas šaukiamas neįvykus pirmajam, dėl kvorumo nebuvimo 2018 m. kovo 23 d. 15.00 val. Viešvėnų seniūnijos kultūros centre.

Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Inga Navikienė, 8444 33788, i.navikiene@lku.lt